רמב"ן הלכות בכורות פרק ח

רמב"ן הלכות בכורות פרק ח

  

מתני'א(ס). יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן, בכור לכהן ואינו בכור לנחלה, בכור לנחלה ולכהן, ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. איזהו [דף נד עמוד א] בכור לנחלה ואינו בכור לכהן, הבא אחר נפלים אף על פי שהוציאב את [דף נד עמוד ב] ראשו חי, ובןג תשעה שיצא ראשו מת, המפלת כמין בהמה חיה ועוף דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורתד אדם,(סא) המפלת סנדל או [דף נה עמוד א] שליא או(סב) שפיר מרוקם, והיוצא(סג) מחותך, הבא אחריהם בכור לנחלה [דף נה עמוד ב] ואיןה בכור לכהן.(סד) מי שלא היו לו בנים ונשא אשה שכבר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.