רמב"ן הלכות בכורות פרק ו

רמב"ן הלכות בכורות פרק ו

  

מתני'א(נב). על אלו מומין שוחטין את הבכור, נפגמה אזנו מן החסחוסב ולא מן העור, נסדקה אע"פ שלא חסרה, ניקבה מלא כרשינה, או שיבשה איזהו יבשה כל שתינקב ואינהג מוציאה טיפת דם, ר"י בן המשולם אומר יבשה שתהא נפרכת.

גמ'ד. ת"ר נסדקה כל שהוא, הסדקו והפגימה בין בידי אדם בין בידי שמים, וכמה שיעור פגימה כדי שתחגור בה צפורן.

[דף נא עמוד א] מתני'ז(נג). הריסח של עין שנקב שנפגם שנסדקט בידי שמיםי. הרי בעינו דקיא תבלול חלזוןיב נחש ועצביג, ואיזהו תבלול לבן הפוסק בסירא ונכנס בשחור, שחור ונכנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.