רמב"ן הלכות בכורות פרק ה

רמב"ן הלכות בכורות פרק ה

  

מתני'א. כל פסולי המוקדשין נמכרין באטליז ונשקלין בליטרא, חוץ מן הבכור והמעשר שהנאתן לבעלים, ופסולי המוקדשים הנאתן להקדש,(לו) ושוקליןב מנה כנגד מנה בבכור.

גמ'. תניאג בבכורד נאמרה לא תפדהו ונמכר חיז, במעשר נאמרח לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא תם ולא בעל מום.(לז) תנן התםט בכור מוכרין אותו תמים חי ובעל מום חי ושחוט ומקדשין בו את האשה, [דף מ עמוד א] ואוקמוהי רב נחמן במסכת תמורהיא בבכור בזמן הזה, דכיון דאית ליה לכהן זכיה בגוויה מוכרין אותו תמיםיב ובעל מום חייג ושחוט, וגרסינן נמי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.