רמב"ן הלכות בכורות פרק ד

רמב"ן הלכות בכורות פרק ד

  

(מב) מתני'א. עד כמה ישראל חייבין ליטפל בבכור בהמה בדקה שלשים יום ובגסה חמשים יום, ר' יוסי אומר בדקה שלשה חדשים, אמר לו הכהן בתוך הזמן הזה תנהו לי הרי זה לא יתננו לו, ואם היה בעל מום וא"ל תנהו לי ואוכלנו מותר, ובשעת המקדש אם היה תמים וא"ל תן לי ואקריבנו מותר.

גמ'. מאי טעמא לא יתננו לו, אמר רב ששת מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. תנו רבנן הכהנים והלוים והעניים המסייעין בביתב הרועים ובבית הגרנות ובבית המטבחיים אין להם תרומה ומעשרות בשכרן, ואם עשו כן חללו, ועליהם הכתוב [דף כ עמוד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.