רמב"ן הלכות בכורות פרק ב

רמב"ן הלכות בכורות פרק ב

  

מתני'א(טז). הלוקח עובר פרתו של גוי והמוכר לו אע"פ שאינו רשאי והמשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל אבל לא באחרים. כהנים ולוים חייבין לא נפטרו מבכור בהמה טהורהב אלא מפדיון הבן ומפטר חמור.

גמ'ג. אמר רבי יצחק בר נחמני אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי אושעיא, ישראל שנתן מעות לגוי בבהמתו בדיניהם אע"פ שלא משך קנה וחייבת בבכורה, וגוי שנתן מעות לישראל בדיניהם אע"פ שלא משך קנה ופטורה מן הבכורה. מאי בדיניהם [דף י עמוד א] (יז) אמר אביי בדיניהם שפסקה להם תורה שנא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.