רמב"ן הלכות בכורות פרק א

רמב"ן הלכות בכורות פרק א

  

[דף א עמוד א] מתניתין. הלוקחא עובר חמורו של נכרי והמוכר לו אע"פ שאינו רשאי, והמשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה, פטור מן הבכורה שנאמר בישראל אבלב לא באחרים.

גמ'. מתני' דלא כר' יהודה דאמר שותפות גוי נתחייבהג בבכורה, דתניאד ר' יהודה אומר המקבל בהמה מן הגוי וילדה [דף א עמוד ב] מעלין אותו בשיוויו ונותן חצי דמיו לכהן, והנותן לו בקבלה אף על פי שאינו רשאי קונסין אותו עד עשרה בדמיו ונותן לוה כל דמיו לכהן, וחכמים אומרים כל זמן שיד גוי באמצע פטורה מן הבכורה. ההיאו גיורתא דהווז מסרין ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.