רמב"ם

רמב"ם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14153 מקורות עבור רמב"ם. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

דברי דוד שמות - הערות פרק כא

 ויקרא כה, נ.50 קידושין כ, ב.51 שם יח, א.52 רש"י שם יד, ב, ד"ה וכי תשיג.53 "וכמדומה", כן נכון ע"פ ד"ר. בס"ש: "וכדומה".54 דברים כח, לב.55 יבמות סג, ב.56 רמב"ם ה' עבדים ד, יג.57 פסוק ז.58 פסוק ח.59 מכילתא כאן פרשה ג.60 קידושין ד, א.61 ויקרא כב, י: תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש.62 תוס' שם ד"ה בא זה.63 "קנין", ע"פ ד"ר. בס"ש "קנה".64 להלן פסוקים יח - יט.65 פסוק כה.66 מכילתא משפטים פרשה ד: שומעני אפילו סטרו סטירה.67 סנהדרין פא, ב.68

32

דברי דוד שמות - הערות פרק כב

 12 בבא קמא טו, א.13 במדבר ה, ו.14 סנהדרין סז, א.15 מכילתא משפטים פרשה יח. כן הוא דעת רבי ישמעאל. ורש"י כתב דעת רבי עקיבא.16 בראשית ד, טו.17 בבא מציעא עא, א.18 רמב"ם ה' מלוה ולוה ה, ז. - ובעין משפט בב"מ שם לא ציין לפסק הלכה זה ברמב"ם.19 דברים יד, כא.20 פסחים כא, ב.21 עד כאן לשון הרא"ם.22 בגמרא שם אינו מפורש כך בהדיא, אלא כן מוכח מרש"י שם ד"ה גר אתה מצווה להחיותו, ופירש"י: "דכתיב גר ותושב וחי עמך", ומשמע שהוא נצרך לכך.23 ויקרא כה, לה.24 צ"ו,

33

דברי דוד ויקרא - הערות פרק יג

 דברי דוד ויקרא - הערות פרק יג10 שמואל - א ב, לו.11 רמב"ם ה' טומאת צרעת א, ג.12 בפיהמ"ש לרמב"ם נגעים א, ג. ובפירוש הר"ש שם א.13 הרא"ם ו"גור אריה". ועיין בביאורי לרמב"ן (עמ' סח - סט) מה שהבאתי ממפרשים.14 וחזוא, בת"י שלנו: וחזיו.15 כפירוש הרע"ב שם (נגעים ד, א).16 בראשית כח, ה.17 במדבר יא, ז: ועינו כעין הבדולח.18 שמות י, ה.19 רמב"ן (עמ' ע - עא) רא"ם וכו'.20 נגעים א, ג.21 ת"כ נגעים ב, ח.22 לא מצאתי.23 שבת קלב, א.24 לעיל יב, ג.25 ביצה לז, א.26

34

דברי דוד במדבר - הערות פרק לא

 ריש פרשת כי תצא) ולא מצאתי.41 לא מצאתי בחזקוני. וגם הירושלמי שהביא לא ידוע לי מקורו.42 בדברי רבינו ריש פ' כי תצא (בד"ה שהרי נאמר לא תחיה) שמביא כל ענין זה שלפנינו ומיישבו לפי דרכו.43 דברים כ, טז.44 רמב"ם ה' מלכים פ"ח.45 שם הלכה ג.46 דברים כא, יא.47 ספר החינוך, מצוה תקלב.

35

דברי דוד במדבר - הערות פרק לה

 שם בגמרא, והובא ברש"י (שמות כא, יג, ד"ה והאלקים אנה לידו).18 שם י, ב.19 דברים יט, יב.20 "ורא"ם" פירש, אינו ברא"ם אלא ב"גור אריה".21 להלן פסוק כא: או באיבה הכהו וגו' מות יומת המכה וגו'.22 רמב"ם ה' רוצח ו, א - ו.23 להלן פסוק כב.24 פסוקים יז - יח.25 סנהדרין עו, ב.26 הניחו עליו, ברש"י שם: "הכהו".27 רמב"ם ה' רוצח ג, א - ב.28 פסוק יז.29 סנהדרין עו, ב, רש"י ד"ה שהברזל, ובתוס' ד"ה ברזל.30 שם לז, ב.31 דברים יז, ו,32 רמב"ם ה' רוצח ו, ד.33 ראב"ד

36

דברי דוד דברים - הערות פרק יב

 גם אני לאלהיהם ופי' לא תעשה כן לה' אלקיך היא אזהרה אחרת אפילו לשם הנכבד כי כל תועבה ה' אשר שנא עשו לאלהיהם".25 מנחות קי, א.26 "לפי דעתו", בד"ר: "לפי הבלי ע"א".27 להלן יג, א. - לא תוסיף עליו.28 רמב"ם ה' ממרים ב, ט.

37

דברי דוד דברים - הערות פרק יד

 43 שם קטו, א, תוס' ד"ה כל.44 "ממש", בד"ר: "ממ"ש". ונ"ל הכוונה: "ממה שכתב" הרא"ם בדעת רש"י - שנכרי שצרם יהיה אסור, זה לא הזכיר רש"י כלל שם (בביאורו הובא לעיל).45 "נעשה", ע"פ ד"ר. בס"ש ליתא.46 ספרי ראה צט.47 רמב"ם ה' בכורות ב, ז.48 רא"ש בכורות פ"ה, ו: "הרמב"ן ז"ל פסק כלישנא בתרא ולא ידענא טעמא מאי וכו'". - ובטור יו"ד שיג בד"ה היה הבכור, כתב הב"ח: "ומה שנמצא בספרי הרא"ש שכתב וז"ל הרמב"ן פסק כלישנא בתרא ט"ס הוא וצ"ל הרמב"ם במקום הרמב"ן וכו'". ועיין בט"ז יו"ד שיג ס"ק ב, ובס"ק ו (שכותב גם כן שבהרא"ש הנ"ל

38

דברי דוד דברים - הערות פרק טז

 בד"ר: "בעיניו". והוא ע"פ המליצה: "שטן מרקד לו בין קרניו" (ברכות לג, א). אף כאן השוחד מרקד לו "בעיניו" - והוא כלשון הפסוק: כי השוחד יעור "עיני" חכמים.11 סנהדרין לא, ב: נלך למקום הוועד.12 שם: ואם הוצרך דבר לשאול כותבין ושולחין - לבית דין הגדול (עיין רמב"ם ה' סנהדרין ו, ו).13 ע"ז יא, א, תוס' ד"ה ואי.14 ויקרא יח, ג.15 סנהדרין נב, ב.16 רמב"ן בפירושו עה"ת כאן.17 לעיל יב, ג.

39

דברי דוד דברים - הערות פרק יז

 30 לעיל יג, יב.31 להלן יט, כ.32 שם כא, כא.33 עיין רא"ם ו"גור אריה".34 רמב"ן כאן (עמ' תכד).35 סמ"ג ל"ת רכז.36 ע"ש שתירוץ זה הוא מביא הרב ר"א ממיץ. ועיין רמב"ם ה' מלכים ה, ז - ח, ובמפרשים.

40

דברי דוד דברים - הערות פרק כא

 דברי דוד דברים - הערות פרק כא55 סוטה מה, א.56 שם, רש"י ד"ה בעליל.57 רמב"ם ה' רוצח ט, ב. ועיין בגליון הש"ס לרע"א פסחים נג, א. ובביאורים שלי שם ("הדרום" חוברת לב, עמ' קכד - ה).58 כן מבואר בסוטה מו, א (בסוף העמוד).59 שם מה, ב, רש"י ד"ה לא בא לידינו.60 הוא לשון רבינו. ולא מצאתי מקור לפירוש אחר זה.1 כן הוא כאן בלבוש: "שמעתי פירוש מפי רבינו שלמה לוריא ז"ל וכו' ונ"ל שמעתה לא יקשה מה שמקשין על רש"י וכו'". וזהו שמסיים רבינו: "ודחק עצמו לתרץ זה בשם רש"ל".2 לעיל כ, א.3

1234567891011121314151617181920