רמב"ם

רמב"ם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14153 מקורות עבור רמב"ם. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ב

 ר"ט סק"י ז"ל פי"ט דשבת בכורות ב': מכר בהמה לעוברה וגי' הגאונים מאי אי למיקני קני כו' עכ"ל, ודאי שגירסת רבינו הי' כן].יא) ב"מ דף ל"ג ע"ב [ובתו' שם ד"ה כגון, גיטין מ"ב].יב) לעיל סוף שער א'.יג) ב"מ דף ט"ז ע"א [רמב"ם מכירה פכ"ב הל"ו שו"ע חו"מ סי' רי"א סמ"ע סק"ו מש"כ בבי' השיטות].יד) ב"מ דף ט"ז ע"ב.טו) [והאלקים אמר רב].טז) עמ"ש הרא"ש במס' ב"מ שם [סי' מא] בשם הירושלמי ובשם רבינו ומ"ש הנ"י שם.יז) ב"מ דף ט"ז ע"א.יח) ב"ב דף קל"ז ע"א.יט) ב"מ דף ט"ז ע"א.כ) [הלך מחמת מרדין

2

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ג

 ועמ"ש הרי"ף בסוגי' זו ובבעה"מ שם שהביא דברי רבינו ומ"ש עליו ועי' במלחמות שם.יג) [לומר כצ"ל].יד) [חסר, מהו לבודקו].טו) כאן חסר וכצ"ל הא לא נולדו סימני סירוס אפילו כו'.טז) ב"ב שם.יז) כתובות דף מ"ח ע"א [רמב"ם פכ"ט ממכירה הל"ד ובמ"מ כתב למקור מזו הסוגי'].יח) כתובות דף כ' ע"א ועיין בתו' והרא"ש שם שכתבו דלענין מכירת מטלטלים המה בחזקת המוחזק וכ"כ הרמ"א בחו"מ סי' רל"ה סעיף כ"א אבל דעת הריטב"א הובא בשי"מ דגם לענין מטלטלים מוציאין מן הקונה.יט) ראש השנה דף כ"ח ע"א [ובטוחו"מ סי' רל"ה סעיכ"ג ע"ש].כ) עירובין דף ס"ה ע"א [בגירסת

3

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ד

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער דא) ב"ב דף קל"ו ע"א.ב) ב"ב שם [רמב"ם פי"ב הל' זכו"מ הי"ג טוחו"מ סי' רנ"ז סעי"ג].ג) ב"ב שם [רמב"ם שם].ד) יבמות דל"ו ע"ב מימרא דרבא [יעוי' לעיל שער ב' דרך א' מש"כ שם].ה) ב"ב ר"פ מי שמת [מחלוקת חכמים ואדמון ואר"ג רואה אני את דברי אדמון ופירשב"ם והכי הלכתא כאדמון כו' ע"ש ורבינו פסק כת"ק וכן הרי"ף ורמב"ם הל' אישות פי"ט הי"ז וטור אבה"ע סי' קי"ב ואף דר"ג אמר רואה אני את דברי אדמון יעו"ש ברא"ש].ו) שם דף ק"מ ע"א [ובתו' ד"ה יתומים].ז

4

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ה

 שאין מחלקין וזה דעת המחבר והסברא הראשונה כתב בעל העיטור בשם רבינו האיי ז"ל כו' עכ"ל ועי' פירשב"ם ב"ב קמ"ב: ד"ה והלכתא המזכה, ובהלכה שאח"כ יבואר בארוכה].ג) ב"ב קמ"א ובגי' שלפנינו א"ר נחמן לרב הונא.ד) שם קמב.ה) ב"ב דף נ"א ע"ב [רמב"ם פכ"ב מאישות הכ"ט וכתב בס' שערי חיים דמדברי רבינו נראה דהמעות טמונים הם של הבעל מדלא כתב דילקח בהם קרקע כמו במעות נכסי מלוג כמ"ש בהדי' הרמב"ם ז"ל עכ"ד ויעוי' רמב"ם הל' מלוה פ"ב ה"ח שכתב דכל המעות שביד אשה בחזקת בעלה גם לא חילק בין טמונים לאין טמונים יעו"ש במ"מ ובשו"ע חו"מ סי' ס"ב

5

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ו

 שם.ג) שם.ד) שם, ופוסק רבינו כת"ק וכן דעת הרמ"ה והרא"ש הובא בטוחו"מ סי' ר"צ אבל דעת הרמב"ם פי"א מהל' נחלות ה"ו כרשב"ג.ה) [יעוי' רמ"א חו"מ סי' ר"צ ס"א דמינהו אבי יתומים מיקריא כשמינהו סמוך למיתתו].ו) כתובות צ"ז. ק'. [רמב"ם הל' מלוה פי"ב ה"י טוש"ע חו"מ סי' ק"ט].ז) [יעוי' בתשו' הר"י מיגאש ס' קפ"ח].ח) קידושין דף מ"ב ע"א [רבינו פסק כר"נ וכ"פ הרמב"ם פ"י מהל' נחלות ה"ד והריטב"א קידושין מ"ב מביא דיש פוסקים כשמואל שם דהגדילו יכולין למחות].ט) ערכין ר"פ שום היתומים.י) כתובות ק' ע"ב.יא) [שלשים יום].יב) [בסוגיא (דף ק') הגירסא

6

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ז

 נכסים ט"ס וצ"ל כספים [אכן ברי"ף וכן בשי"מ איתא כגירסת רבינו]ה) [צ"ל כדגרסינן כתובות שם]ו) וכן גירסת הרמב"ם יעוי' במ"מ והר"ן אבל בטואבה"ע סי' פ"ה גרס גם בזה רשב"ג:ז) מש"ר אבל אם ט"ס וצ"ל ואם:ח) כתובות פ' ע"ב [רמב"ם פכ"ב מאישות הלכה י"ב וי"ג שו"ע אבה"ע סי' קס"ח]ט) שם ע"ט ע"א [משכ"ר תמרים וגפנים דין הוא שילקח תמרים בגירסת הגמ' המובא בפנים איתא דיקלא ואילנא דיקלא ומכש"כ דדיקלא עדיף מגופני כיון דגם אילנא עדיף ודו"ק ויעוי' ברמב"ם פכ"ב מאישות הל"ג דילקח דבר שפירותיו מרובים ויציאתו מועטה יעו"ש ובתוס' כתובות ע"ט ד"ה אילני]י) ב"מ ק"ט

7

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ט

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער טא) מגילה דף כ"ז ע"אב) ליתא בש"ס והוא בת"כ פ' בהר פ"ה פרק ז' ועי' בק"א שם [רמב"ם פ"א הל' עבדים ה"א].ג) לעיל סוף שער ו' [רמב"ם פ"ג הל' גניבה]ד) ת"כ פ' בהר פ"ג פרק ה' [תוספתא ערכין פ"ה רמב"ם פי"א שמיטה ויובל ה"ג].

8

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער י

 טו) ע"ז ט"ו ע"בטז) שם וגרסינן א"ר דימי בר אבא [בגירסא לפנינו לאצולי נפשיה]יז) שם ט"ז ע"א [בגירסא שלפנינו דחלשי מינייהו כלי זיין ורש"י בחולין י"ז ע"ב גריס דחשלי יעו"ש ואולי בד"ר ג"כ הי' כתוב כן אלא ט"ס נפל]יח) שם [רמב"ם פ"ט הל' עכו"ם ה"ח וט']יט) שם [רמב"ם פי"ב מהל' רוצח הי"ב וכתב הטעם שאינן אלא להגן וכלשון רבינו כאן דכל שהוא מן המגינים מותר למכור לכל אדם]כ) ע"ז ט"ז ע"א [כתב הרמב"ם פי"ב מהל' רוצח הי"ד כל שאסור למכור לעכו"ם אסור למכור לישראל שהוא לסטים מפני שנמצא מחזיק ידי עוברי עבירה ומכשילו כו' שהוא

9

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער יב

 שיגיע לביתו]ה) [ד"ר צ"ב הא במתני' ע"ז דף ח' כתוב יותר מד' עתים יעו"ש]ו) משנה ריש ע"ז [משכ"ר יום החג בעצמו הוא מחשבון ג' הימים צ"ע מדף ו' דמסקינן הן בלא אידיהן וכ"פ הרמב"ם פ"ט הל' עכו"ם ה"ג]ז) שם ז' ע"ב [רמב"ם פ"ט ה"א הל' עכו"ם]ח) ע"ז י"א ע"ב ובגירסא לפנינו ולר"ג לזבוני חיטי [ברמב"ם לא נזכר הלכה זו, אבל הרי"ף מביאה וכן הש"ך ביו"ד סי' קמ"ח סק"ד]ט) שם ו' ע"ב [הגירסא לפנינו תני רב זביד בדבי רבי אושעיא ופירש"י במתניתא דבי ר' אושעיא]י) שם ל"ב ע"ב [משכ"ר והחמשה העתים הידוע, אולי כונתו על

10

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער יג

 שם].טו) שם [ובשועחו"מ סי' ק"צ סעט"ו מבואר מתי חשוב עייל ונפיק אזוזי: מש"כ בפנים ר"א ברי' דרבא גירסתנו ברי' דרב יוסף].טז) [צ"ל דרכים].יז) קדושין דף כ"ז ע"א.יח) ב"מ דף ע"ז ע"ב.יט) [ב"מ דף ס"ה ע"ב רמב"ם הל' מלוה פ"ו ה"ו).כ) [מה דשניהם אסורים לאכול הפירות הוא משום איסור ריבית כמבואר בסוגיא שם ואליבא דרבנן שסוברים צד אחד בריבית אסור וכ"פ רבינו בשער י"ח והרמב"ם פ"ו הל' מלוה הלכה ד'].כא) [צ"ל נותנים].כב) [וגם גוף הקרקע לא קנה].כג) [דין אסמכתא הוא בשער י"ז].כד) ב"מ דף ס"ה ע"ב.כה) [תיבת משרשיא ליתא בסוגי'].

1234567891011121314151617181920