רמב"ם הלכות חובל ומזיק הקדמה

רמב"ם הלכות חובל ומזיק הקדמה

  


הלכות חובל ומזיק. מצות עשה אחת, והיא דין חובל בחבירו או מזיק ממונו. וביאור מצוה זו בפרקים אלו.