רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ט

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ט

  

הלכה א
 הגוזל קרקע מחבירו והפסידה כגון שחפר בה בורות שיחין ומערות או שקצץ את האילנות ושחת המעיינות והרס הבנין חייב להעמיד לו בית או שדה כשהיו בשעת הגזלה או ישלם דמי מה שהפסיד. אבל אם נשחתה מאליה כגון ששטפה נהר או נשרפה באש שירדה מן השמים אומר לו הרי שלך לפניך, שהקרקע בחזקת בעליה קיימת ואין אחריות הפסדה עליו אלא אם כן הפסיד בידו, מה שאין הדין כן במטלטלין כמו שביארנו. +/השגת הראב"ד/ אבל אם נשחתה מאליה וכו' מה שאין הדין כן במטלטלין או בעבדים כמו שביארנו. א"א אמת הוא זה אלא שהוא לא ביאר כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.