רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ז

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ז

  

הלכה א
כל מי שנתחייב ממון לחבירו הישראלי וכפר בו ונשבע על שקר הרי זה חייב להחזיר לו הקרן שכפר בו והוספת חומש וחייב בקרבן והוא הנקרא אשם גזלות.
הלכה ב
אחד הגוזל או העושק או הגונב או שהלוהו או שהפקיד אצלו או מצא אבדה וכחש בה או שהיתה ביניהן שותפות ונשאר לו אצלו ממון או שעשה לו מלאכה ולא נתן לו שכרו, כללו של דבר כל שאילו הודה חייב לשלם בדין וכפר ונשבע משלם קרן וחומש שנ' +ויקרא ה' כ"א+ וכחש בעמיתו בפקדון וכו'.
הלכה ג
במה דברים אמורים בשהיה חייב לשלם מחמת עצמו אבל אם הי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.