רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה א
כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה שנ' +ויקרא י"ט י"א+ לא תגזול, ואין לוקין על לאו זה שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חייב להחזיר שנ' +ויקרא ה' כ"ג+ והשיב את * הגזלה אשר גזל זו מצות עשה, ואפילו שרף הגזלה אינו לוקה שהרי הוא חייב לשלם דמיה וכל לאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו.
הלכה ב
ואסור לגזול כל שהוא דין תורה, אפילו גוי עובד עבודה זרה א אסור לגזלו או לעשקו, ואם גזלו או עשקו יחזיר.
הלכה ג
איזה הוא גוזל, זה הלוקח ממון האדם בחזקה, כגון שחטף מטלטלין מידו, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.