רמב"ם הלכות ברכות הקדמה

רמב"ם הלכות ברכות הקדמה

  


הלכות ברכות. מצות עשה אחת, והיא לברך את השם הגדול והקדוש אחר אכילה. וביאור מצוה זו בפרקים אלו.