רמב"ם הלכות בכורות פרק ב

רמב"ם הלכות בכורות פרק ב

  

הלכה א
כל המומים הקבועים הפוסלין את הקדשים ונפדים עליהן, אם נפל אחד מהן בבכור הרי זה נשחט עליו בכל מקום, וכבר ביארנו אותן המומין בהלכות איסורי מזבח שהראוי מהן להיות בזכר ששים ושבעה.
הלכה ב
וכל הדברים שמנינו שם שאין הקרבן מן המובחר ואין הקדשים קרבין בהן ולא נפדין עליהן כך אין הבכור נשחט עליהן ולא קרב אלא יהיה עומד עד שיולד לו מום קבוע, וכן אם נולד בבכור מום עובר הרי זה אינו נשחט בכל מקום ולא קרב אלא יהיה רועה עד שיפול בו מום קבוע וישחט עליו.
הלכה ג
וכן אם נעבדה בו ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.