רמב"ם הלכות ביכורים פרק ד

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה א
(א) * כל המביא בכורים (ב) טעון (ג) קרבן ושיר ותנופה ולינה (ד) * אבל הוידוי אינו שוה בכל, לפי שיש שחייבין להביא בכורים (ה) ואינן קורין עליהם.
הלכה ב
ואלו מביאין ולא קורין: (ו) * האשה (ז) והטומטום והאנדרוגינוס לפי שהן ספק אשה ואינן יכולין לומר אשר נתת לי יי', (ח) וכן האפוטרופין (ט) והעבד (י) והשליח לפי שאינן יכולין לומר אשר נתת לי יי'.
הלכה ג
(יא) * הגר (יב) מביא וקורא שנאמר לאברהם אב המון גוים נתתיך (יג) הרי הוא אב כל העולם כולו (יד) שנכנסין תחת כנפי שכינה, ( ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.