רמב"ם הלכות ביכורים פרק ג

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה א
* הבכורים (א) נותנין [אותן] לאנשי משמר (ב) והן מחלקים אותן ביניהן כקדשי המקדש, (ג) וכבר בארנו (ד) שהן קרויין תרומה, ולפיכך (ה) זר שאכל בכורים (ו) בכל מקום (ז) חייב מיתה בידי שמים (ח) * והוא שיאכלם מאחר (ט) שנכנסו לחומת ירושלים.
הלכה ב
(י) היו מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ, זה שבפנים חייבין עליו מיתה (יא) והרי הוא הקדש לכל דבריו, וזה שבחוץ (יב) * הרי הוא חולין לכל דבריו.
הלכה ג
כהן שאכל בכורים חוץ לירושלים (יג) מאחר שנכנסו (יד) לפנים מן החומה לוקה מן התורה שנאמר לא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.