רמב"ם הלכות ביכורים פרק ב

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ב

  

הלכה א
* מצות (א) עשה (ב) להביא בכורים למקדש, (ג) * ואינם נוהגין (ד) * אלא (ה) בפני הבית (ו) * ובארץ ישראל בלבד (ז) שנאמר ראשית בכורי אדמתך תביא בית י"י אלהיך, (ח) ומביאין בכורים (ט) של דבריהם מערי סיחון ועוג (י) ומסוריא, (יא) * שהקונה בסוריא (יב) כקונה בירושלים [(יג) אבל עמון ומואב (יד) ובבל] אע"פ (טו) שהן חייבין בתרומה ובמעשרות מדבריהם (טז) אין מביאין מהן בכורים (יז) * ואם הביא בכורים מחוץ לארץ אינן בכורים.
הלכה ב
* אין מביאין בכורים (יח) אלא משבעת המינין האמורים בשבח הארץ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.