רמב"ם הלכות ביכורים פרק א

רמב"ם הלכות ביכורים פרק א

  

הלכה א
(א) עשרים וארבע מתנות ניתנו לכהנים (ב) וכולן מפורשין בתורה, (ג) ועל כולן נכרתה ברית לאהרן, (ד) * וכל כהן שאינו מודה בהן (ה) אין לו חלק בכהנים (ו) ואין נותנין לו (ז) מתנה מהן.
הלכה ב
(ח) * וכל האוכל מתנה (ט) שיש בה קדושה מברך אשר קדשנו (י) בקדושתו של אהרן וצונו לאכול כך וכך.
הלכה ג
שמנה מתנות מהם (יא) אין אוכלים אותן הכהנים אלא במקדש (יב) לפנים מחומת העזרה, וחמש מתנות אין אוכלין אותן (יג) אלא בירושלים לפנים מחומת העיר, וחמש מתנות (יד) אין זוכין בהן מן התורה א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.