רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ז

רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ז

  

הלכה א
כל המומין הפוסלים באדם ובבהמה חמשים וזהו פרטן.
הלכה ב
חמשה באוזן, ואלו הן מי שנפגם סחוס אזנו כדי שתחגור הצפורן בפגם, אבל העור המוקף לסחוס האוזן אין בו מום בין ניקב בין נסדק.
הלכה ג
מי שנסדק סחוס אזנו בכל שהוא אע"פ שלא חסר, מי שניקב סחוס אזנו ככרשינה בין נקב עגול בין נקב ארוך אם מצטרף לכרשינה ה"ז מום, מי שיבשה אזנו כדי שתנקב ולא תוציא דם, מי שהיתה אזנו כפולה לשתים, אפילו הגדי שדרך אזניו להיותן נוטות וכפולות ובלבד שיהיו לו שני סחוסין, אבל אם אין לה אלא סחוס אח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.