רמב"ם הלכות אישות פרק ז

רמב"ם הלכות אישות פרק ז

  

הלכה א
האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שירצה אבי, רצה האב מקודשת לא רצה או ששתק או שמת קודם שישמע הדבר * אינה מקודשת, על מנת שלא ימחה אבי, שמע ומיחה אינה מקודשת, לא * מיחה או שמת הרי זו מקודשת, מת הבן ואחר כך שמע האב מלמדין את האב שיאמר אינו רוצה כדי שלא יהו שם קידושין ולא תפול לפני יבם. +/השגת הראב"ד/ לא רצה או ששתק או שמת קודם ששמע הדבר אינה מקודשת. א"א לא הסכים יפה לשמועה זו שהוא רוצה לומר דעל מנת שירצה אבא עד דאמר אין משמע, ושמעתא לא אזלא הכי אלא עד דאמר בפי' ומסתמא עד שישתוק מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.