רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ד

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה א
אחד הבהמה ואחד העוף שנרבעה או שהמית את האדם או הוקצה או נעבד הכל פסול לגבי המזבח.
הלכה ב
הרובע והנרבע ושהמית את האדם אם היו שם שני עדים הרי הבהמה או העוף נסקלין ובשרן אסור בהנאה, ואין צריך לומר באלו שהן אסורין לגבוה, ובמה אמרו שהן אסורין למזבח כשהיו מותרין להדיוט, כגון שהיה שם עד אחד בלבד והבעלים שותקין או על פי הבעלים אע"פ שאין עד כלל, היה שם עד אחד והבעלים מכחישין אותו הרי אלו מותרין אף למזבח.
הלכה ג
בהמה ששחקו בה והגיחוה עד שהמיתה את האדם הרי זה כשירה למז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.