רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ג

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ג

  

הלכה א
אין המומין פוסלין בעוף וכן אחד הזכר ואחד הנקבה בעוף שלא נאמר תמים זכר אלא בבהמה בלבד, בד"א במומין קטנים אבל עוף שיבש גפו או נסמית עינו או נקטעה רגלו אסור לגבי המזבח שאין מקריבין חסר כלל, וכן אם נולד בו אחת מן הטריפות שאוסרין אותה באכילה הרי זה נפסל לקרבן.
הלכה ב
תורים קטנים פסולין ובני יונה גדולים פסולין שנאמר מן התורים או מן בני היונה, תחלת הציהוב בזה ובזה פסול, ועד מתי יהיו בני יונה כשרים כל זמן שעוקר כנף ומתמלא מקום עיקרו דם והתורים כשרים משיזהבו.
הלכה ג
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.