רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ב

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ב

  

הלכה א
כל המומין הפוסלין באדם ובבהמה חמשים וכבר נמנו.
הלכה ב
ויש מומין אחרים מיוחדין בבהמה ואינן ראויין להיות באדם וכ"ג הם ואלו הן: אם היה גלגל עינה עגול כשל אדם, עינה אחת גדולה כשל עגל והשניה קטנה כשל אווז, אבל אם היתה אוזן גדולה ואוזן קטנה אפילו קטנה עד כפול כשר, אם יש בלובן עינה יבלת שיש בה שער, אם ניקב העור שבין שני חוטמיה במקום הנראה, פיה דומה לשל חזיר פרוס אע"פ שאינו מחודד כשפוד.
הלכה ג
חטיה החיצונות שניקבו או שנפגמו אע"פ שנשאר מקצתן או שנגממו, אם נעקרו חטיה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.