רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב

  

הלכה א
אשת * אביו ואשת בנו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ארבעתן ערוה עליו לעולם בין מן האירוסין בין מן הנישואין בין שנתגרשו בין שלא נתגרשו בין בחיי בעליהן בין אחר מיתת בעליהן חוץ מאשת אחיו שלא הניח בן, ואם בא על אחת מהן בחיי בעלה חייב שתים, משום שאר בשר ומשום אשת איש, שהרי שניהן האיסורין באין כאחד.
הלכה ב
לפיכך הבא על אמו שהיא אשת אביו חייב שתים בין בחיי אביו בין לאחר מיתת אביו אחת משום א אמו ואחת משום אשת אביו, אחד אחיו מאביו או אחיו מאמו בין מנישואין בין מזנות אשתו ערוה עליו, אב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.