ריבית

ריבית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2871 מקורות עבור ריבית. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

תוספות הרי"ד (על הירושלמי) מסכת כלאים פרק ז

 אינו כותב אלא משחרר ואיתא בש"ס דילן דקמיפלגי במזיק שעבודו של חבירו [ואיתא בתוס' ז"ל דמאן דמחייב במזיק שעבודו של חבירו יכול להיות דלית ליה דינא דגרמי] ע"ז גרסינן בירושלמי רבנן דקסרין בשם ר' ניסא אתיא דרשב"ג כר"מ כמה דר"מ קונס בדברים כן רשב"ג קונס בדברים דקתני שטר שיש בו ריבית קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית דברי ר"מ וחכמים אומרים גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית ע"כ פי' דס"ל להירושלמי דמזיק שעבודו של חבירו דחייב הוא רק משום קנס מדינא דגרמי ולא חשיב מעשה וע"כ אתיא דרשב"ג כר"מ דקונס בדברים ודינא דריבית. וקשה לכאורה

192

תוספות הרי"ד (על הירושלמי) מסכת פסחים פרק ב

 אומר אינו כותב אלא משחרר ואיתא בש"ס דילן דקמיפלגי במזיק שיעבודא של חבירו [ואיתא בתוס' ז"ל דמאן דמחייב במזיק שיעבודא של חבירו יכול להיות דל"ל דינא דגרמי] ע"ז גרסינן בירושלמי רבנן דקיסרין בשם ר' ניסא אתיא דרשב"ג כר"מ כמה דר"מ קונס בדברים כן רשב"ג קונס בדברים דתני שטר שיש בו ריבית קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית דברי ר"מ וחכמים אומרים גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית ע"כ. פי' דס"ל להירושלמי דמזיק שיעבודו של חבירו דחייב הוא רק משום קנסא ולא מדינא דגרמי חשיב מעשה וע"כ אתיא דרשב"ג כר"מ דקונס בדברים בדינא דריבית וקשה לכאורה

193

חשוקי חמד תוכן העניינים על הגמרא

 מראש, האם נחשב לעשיר ואסור לקבל צדקה [ב"ב סז ע"א]7979. קיבל תלמידים שאינם הגונים לישיבה, ועקב כך פרצה מחלוקת [עירובין יט ע"א]7980. קיבל תשלום, כדי לעשות מסגרת מסביב "לפני הבית", מהו פני הבית [זבחים סב ע"א]7981. קיבלו הלוואה על מנת שיקראו לבית הכנסת 'סוכת שלום', האם זה ריבית [עירובין פב ע"א]7982. קיבלו צ'ק מאוד גדול למתנת חתונה, האם לחשוש שיש כאן טעות [עירובין נ ע"א]7983. קידש אשה בביאה והעדים היו פסולים האם לוקה [יבמות נב ע"א]7984. קידש אשה ביום הכיפורים על מנת שאני צדיק גמור [יומא יג ע"ב]7985. קידש אשה בעוגיה, האם המיסים

194

חשוקי חמד פאה פרק ג

 דיש חילוק בין מנחת יחיד למנחת צבור, מנחת יחיד קריבה כליל, ואין מנחת צבור קריבה כליל, והטעם, דבצבור אינם היחידים הראשונים, רק המה עצמים אחרים לגמרי, ע"כ לא תסוב עליהם העשה דכל מנחת כהן כליל, עכת"ד.ויעוין גם מנחת יצחק (ח"ג ס"א) שדן באריכות בנידון בעלות ציבורית לענין שבת ריבית וחמץ. ומציין שם לגמרא במגילה (דף כז ע"ב) דמבואר דשייך איסור ריבית גם במלוה לבהכנ"ס, וכן מבואר בש"ע ופוסקים דאסור ללוות בריבית לצורך קהל, וע"כ האיסור שעל המנהלים, הוא משום הבעלות שיש לכל חברי הצבור, והמה שליחותייהו קעבדי, הרי מבואר דיש לחברי הצבור דין בעלות. וכן מוכח ממסכת נדרים (דף

195

ידיד נפש בבא מציעא פרק ד

 כפירות זהב לגבי כסף נחשב כמטבע, והכסף נחשב כסחורה. והולך ומביא דוגמא שהזהב נחשב כמטבע. ברת בתו של ר' חייה רובה אוזפת לרב דינרין נתנה הלוואה לרב דינרי זהב, והזהב התייקגר. אתת שאלת לאבוה באה ושאלה את אביה, האם מותר לה לקבל את דינרי הזהב, והחשש שלה היה משום נטילת ריבית. אמר לה שקילי מיניה דינרין טבין ותקילין את יכולה ליטול ממנו דינרי זהב טובים ויפים. רואים מכאן שזהב נחשב למטבע, ואין יוקר וזול תלוי בהן, אלא מעות הכסף שאותם משלמים עבור הזהב, הן שהוזלו. ואכן, אם קודם היו משלמים עשר מטבעות כסף עבור מטבע זהב, כעת צריך לשלם חמש

196

ידיד נפש בבא מציעא פרק ה

 המלוה את חברו, לא ידור בחצרו חנם אסור למלווה לגור בחצירו של הלווה בחינם, ולא ישכר ממנו בפחות אסור למלווה לשכור חצירו של הלוה במחיר זול ממחיר השוק, מפני שהוא רבית.גמ' אמר רבי ינאי זהו רבית הדוגמאות במשנה, המלווה סלע בחמש. והמלווה סאתים חיטים בשלוש, זאת היא ריבית שיוצא בדיינין שבי"ד נזקקין להוציא מהמלווה. בעו קומי שאלו לפני ר' יוחנן רבית מהו שיצא בדיינין האם ריבית יוצאת בדיינים? אמר לו אם מזו אם אנו ננהג כך, ונגבה את הריבית מהמלווה דרך בי"ד אין אנו מניחין לגדולי ארץ ישראל כלום אם ריבית יוצאת בדיינים, לא ישאר כסף כלל אצל עשירי

197

ידיד נפש בבא מציעא פרק ו

 נעשה שומר שכר.אבא שאול אומר, מתר אדם להשכיר להשכיר משכונו של עני להיות פוסק עליו והולך ובשכר שמקבל מנכה לעני מהלוואתו, מפני שהוא כמשיב אבדה.גמ' הדא אנטיכריסים תיבה זו לא מובנת. ולפי רש"י כוונת הגמרא לאדם האומר שמור לי ואשמור לך רבית הוא יש בזה אבק ריבית, כי יש ימים שהשמירה קשה יותר מחמת החום או הקור. שמואל אמר מה שכתוב במשנה שמור לי ואמר הנח לפני שומר חינם, מדובר בשאמר לו הנח לפניי כי גילה דעתו שהסכים להיות שומר. אבל אמר לו הנח לפניך אינו לא שומר חנם ולא שומר שכר כי מלשון זו משמע שאינו רוצה

198

ידיד נפש גיטין פרק ד

 רבנין דקיסרין אמרין חכמי קיסריה אמרו בשם רבי ביסא, אתיא דרבן שמעון בן גמליאל שאמר המשחרר כותב כרבי מאיר. כמה דרבי מאיר קונס בדברים קנס אותו על ששחרר את העבד שעבר על (ויקרא כה, מו) לעולם בהם תעבודו כן רבן שמעון בן גמליאל קונס בדברים. דתני שטר שיש בו ריבית שכתוב בו פלוני לוה מפלוני מנה בשכר כך וכך לשנה קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים גובה את הקרן ולא את הריבית:הלכה המתני' מי שחציו עבד וחציו בן חורין כגון עבד של שני שותפים ושחררו אחד מהם. או שקבל

199

ידיד נפש כתובות פרק ט

 כל הנפרע שלא בפניו לא יפרע אלא בשבועה. ושואל ונפרעין מאדם שלא בפניו בתמיה! ניחא כתובת אישה נפרעת שלא בפניו כיון שזקוקה למזונות, או משום חינה כמו שראינו. אבל בע"ח, מדוע נפרעים שלא בפניהם? ועונה א"ר ירמיה תיפתר הדבר יובן אם תעמיד בשטר שהריבית אוכלת בו ושואל ובית דין גובין ריבית ועונה תיפתר שערב לו מן הגוי שלוה מן הגוי כהדא אלכסא כמו דוגמא זו מאמורא ששמו אלכסא והוא אמר לרבי מנא אנן עבדין טבות סגיא מינכון אנו עושים טוב יותר מכם אנן כתבין דין מוגמרין אנו כותבים לתובע פסק דין אין אתא טבאות אם הנתבע בא לסדר את

200

ידיד נפש כתובות פרק י

 למסקנה להלכה נוספת אבל אם לא אמר לו מעכשיו, אלא אם אמר לו לא יהו נכסי משועבדין לך אלא לאחר י"ב חדש לא נשתעבדו הנכסים אלא לאחר י"ב חדש. וממשיך לדון בעניין נוסף ימים שבנתיים מי אוכל את פירות השדה בימים שמזמן ההלוואה עד שעברו י"ב חדש? והבעיה היא לענין ריבית, שהרי אם המלווה יאכל פירות והלווה יפרע לו, נמצא שהפירות כריבית! ואומר שבעניין זה תפלוגתא דרבי מאיר ורבנין יש מחלוקת בין ר"מ לחכמים על דעתיה דרבי מאיר חולקם ר"מ וחכמים במסכת ב"מ דף יג. לדעת ר"מ אינו גובה מן המשועבדים אלא בשטר שכתוב בו אחריות נכסים. ולדעת חכמים אפילו

1234567891011121314151617181920