ריבית

ריבית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2871 מקורות עבור ריבית. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

חידושי ושיעורי ר' ברוך בער מסכת קידושין - הערות סימן ו

 חידושי ושיעורי ר' ברוך בער מסכת קידושין - הערות סימן ו1. עיין ברכת שמואל סימן ד'.2. עיין חידושי הגר"ח על הש"ס בענין הרוחת זמן בענין ריבית.

122

חידושי ר' שמואל מסכת בבא בתרא סימן א

 יכול לעמוד בפ"ע רק בצירוף החצי השני וזהו חיובו שמשועבד לו לבנות חצי כותל שיהא לשניהם ביחד כותל שלם שיוכל לעמוד, ואית ליה זכות ממון על חבירו לענין זה] או דילמא דאין זה חוב ממון ממש אלא רק "מצוה לחבירו", אלא דמ"מ חשיב תביעת ממון וכמו דאשכחן כעי"ז גבי חזרת ריבית קצוצה דמבואר בראשונים (ע' נמוק"י ב"מ ס"א ב) דאין ע"ז שעבוד נכסים, ומ"מ מבואר בשו"ע (יו"ד סי' קע"ז סי"א) דחשיב כפירת ממון אם כופר לו ומשביעו שבועה דאורייתא דמוב"מ ושבועת היסת בכופר הכל, ומשום דאע"ג דאי"ז "חיוב ממון" וכדחזינן מהא דליכא שע"נ אולם מ"מ "תביעת ממון" יש כאן והוא

123

חידושי ר' שמואל מסכת בבא בתרא סימן י

 וכצד הזה מבואר ג"כ בחוות דעת יו"ד סי' קס"א סק"ו, והוא, דבשו"ע שם בס"ה איתא דריבית קצוצה יוצאה בדיינים שהיו כופין ומכין אותו עד שתצא נפשו, אבל אין בי"ד יורדין לנכסיו. ובראשונים (נמוק"י ב"מ ס"א ע"ב בשם הרשב"א והר"ן), בארו בטעם דין זה דכיון דליכא שיעבוד נכסים על החזרת ריבית, וכדמוכח מהא דאיתא בגמ' (ב"מ ס"ב ע"א) דילפי' מקרא דאם המלוה מת אין הבנים מחוייבים להחזיר את הריבית, והטעם הוא משום דחזרת ריבית קצוצה לא הוי חוב ממון רק מצוה בעלמא להחזיר את הריבית אבל ללוה אין שום ממון אצל המלוה ומה"ט ליכא בזה שיעבוד נכסים והיורשים פטורים, ומה"ט נמי

124

חידושי ר' שמואל מסכת בבא בתרא סימן יא

 מדברי הגה"מ פ"א מת"ת) דאם אינו בעיר אזי ב"ד יורדין לנכסיו ונוטלין מהם כדי לשכור מלמד לבנו, והתם ודאי ליכא שיע"נ לזה דהא אי"ז חוב ממון אלא חיוב ללמד בנו תורה ואפ"ה נחתינן לנכסי' לקיים המצוה וכמבואר בקצה"ח (סר"צ סק"ג) הטעם משום עד שאתה כופהו בגופו כפהו בממונו וא"כ בחזרת ריבית נמי ניחות לנכסי' מכח הך סברא דעד שאתה כופהו וכו' דמ"ש זה מזה, והיא קושיא עצומה לכאורה.ב. והנה ביסוד הדין המבואר ברמ"א בשם ההגה"מ דנחתינן לנכסי' לקיים מצות ת"ת ואע"ג דליכא עלי' חוב ממון, וכמו"כ בצדקה להראשונים (ר"ן בשם הרשב"א פ"ד דכתובות מט ב) דס"ל דבצדקה ליכא חוב

125

חידושי ר' שמואל מסכת בבא בתרא סימן כז

 דבהענקה ליכא דין שעבודא דר"נ, ובמל"מ (פ"ג מעבדים הי"ד בסופו) נסתפק בדין הענקה אם הוא חוב ממון גמור כשאר חוב דעלמא דיורדים לנכסיו לגבות החוב, או דלמא דאי"ז חוב ממון אלא מצוה בעלמא ואין יורדין לנכסיו, דאע"ג דהעבד יש לו זכות תביעה ע"ז מ"מ אי"ז חוב ממון, ודמי לדין חזרת ריבית קצוצה - דיוצאה בדינים דמבואר בראשונים (ענימוק"י ב"מ ס"א ע"ב) דאי"ז חוב ממון רק מצוה בעלמא ואין יורדין לנכסיו רק מכין אותו עד שיאמר רוצה אני, ואעפ"כ חשיב הלוה בע"ד לתבוע את חזרת הריבית, ומה"ט יתחייב המלוה שבועה אם יכפור כמו שביארנו במק"א, וה"ה הענקה אפשר דאינו חוב ממון גמור

126

חידושי ר' שמואל מסכת בבא בתרא - הערות סימן א

 שרי די"ל דגם מטעם זה יכול לכפותו שלא ישתמש ודו"ק.ג). א"ה, עיין בזה באורך בחידושי גיטין סי' טו.ד). ואע"ג דבריבית אין יורדין לנכסים אף בתורת כפיה, שאני התם דכ"ז שלא זכה הלוה במעות - שהרי הוצאנו אותם בכפיה מיד המלוה - עדיין לא נתקיימה מצות החזרת ריבית. א"ה, וכמ"ש בשער"י ש"ה פ"ב עיי"ש, ועיין בכ"ז באורך להלן בסי' י' י"א. משא"כ הכא דלקיום המצוה של בניית הכותל א"צ שיזכה הלה בכותל אלא כיון שבנה כותל קיים חיובו אע"פ שלא זכה חבירו בזה, וא"כ שפיר י"ל בזה דעד שאתה כופהו בגופו כפהו בממונו לבנות כותל.ה). א. ה. עיין בזה להלן

127

חידושי ר' שמואל מסכת בבא מציעא תוכן עניינים

 סימן כג בדין ע"א בהשבת אבידהסימן כד בגדר הפטור דזקן ואינה לפי כבודו ובגדרי מצוות פריקה אם הוי מצוה דממונא גרידאסימן כה בענין שליחות - ידסימן כו בענין שיעבודא דר"נ ברבית קצוצה ובדין תביעה בחזרת רבית קצוצה דחייב שבועהסימן כז קונטרס בענייני ריבית: (א). בדין ריבית קצוצה יוצאה בדיינים. (ב). בשיטת הריטב"א שהובאה לעיל דחוב ריבית הוי חוב אלא שאסרה תורה לגבותו. (ג). בשיטת החינוך דברבית קצוצה ב"ד יורדין לנכסיו. (ד). בדין קציצת חפץ לרבית אם מחזיר החפץ או דמים ובישוב קושית המחנ"א בסוגיא דב"ק. (ה). בגדרי רבית קצוצה וקציצת הרבית

128

חידושי ר' שמואל מסכת בבא מציעא סימן כז

 חידושי ר' שמואל מסכת בבא מציעא סימן כזקונטרס בענייני ריביתבדין ריבית קצוצה יוצאה בדייניםא) קיי"ל דריבית קצוצה יוצאה בדיינים, וכתב הנמו"י בשם הרשב"א והר"ן דב"ד כופין אותו להחזיר משום מצות עשה דוחי אחיך עמך ומכין אותו עד שתצא נפשו כמו בשאר מצוות עשה אבל אין ב"ד יורדין לנכסיו לפי שאין נכסיו משועבדין לכך, תדע דאל"כ בנים נמי לחייבו לאהדורי כשהניח אביהם אחריות נכסים כדרך שאמרו בגוזל שחייבים להחזיר אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, ע"כ. וכן פסק המחבר להלכה ביו"ד סי' קסא סעיף ה. והנה מראיה זו שהביאו הראשונים מהא דאין הבנים חייבים להחזיר, מוכח תרי מילי,

129

חידושי ר' שמואל מסכת בבא קמא סימן טו

 קעה ע"ב) והריטב"א בכתובות (פ"ו ע"א) אהא דאמרינן דלמ"ד פריעת בע"ח מצוה ושעבודא לאו דאוריתא אי אמר לא בעינא למיעבד מצוה, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני מדין כפיה על המצוות, וכתבו הראשונים דמה"ט גם יורדים לנכסיו משום דעד שאתה כופהו בגופו כפהו בממונו, והקשה הקצוה"ח דלפי"ז נימא נמי גבי ריבית קצוצה דנהי דליכא שעבוד נכסים מ"מ ירדו לנכסיו מדין כפיה בממונו.ותי' ע"ז הגרש"ש דשאני חזרת ריבית קצוצה מפריעת בע"ח, משום דבפריעת חוב אפילו למ"ד שעבודא לאו דאוריתא נהי דלית ליה למלוה זכות ושעבוד בנסי הלוה, מ"מ שעבוד הגוף דאית ליה עליה דהיינו עיקר החוב שחייב לפרוע לו, אי"ז

130

חידושי ר' שמואל מסכת בבא קמא סימן יח

 שהאומר לחבירו אכול עמי צריך לשלם לו ולא אמרינן דמתנה קיהיב ליה, אולם הגר"א בבאורו (סי' שסג ס"ק לא) כתב דהרשב"ץ בתשובה איירי בחצר דלא עבידא לאגרא, ורק בזה פטר הרמ"א, והרבותא בזה דלא נימא דכשאמר דור עמי גרע ויתחייב לשלם אפילו בז"נ וזל"ח, וקמ"ל דדוקא בסוגיא דב"מ דאיירי לענין ריבית גרע כשאומר דור עימי דהוי כריבית קצוצה, עכ"ד. וצ"ב בדבריו אמאי הוה ס"ד דאם אמר דור עמי גרע, דאי נימא דכשאומר לו כן הרי הוא נותן לו קנינים בדירתו, אמאי לא יתחייב לשלם ע"ז, דזה ודאי מיקרי דחסר כיון שנתן לו קנין שכירות בדירה, ואי נימא דבמה שאמר דור

1234567891011121314151617181920