ריבית

ריבית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2871 מקורות עבור ריבית. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת ערכין פרק ט

 שם /ויקרא כ"ה/) לאיש לאיש אשר בתוכה לא ימכור ברחוק ויגאול בקרוב ברע ויגאול ביפה לא ילוה ויגאל ולא יגאל לחצאים ובהקדש מותר בכולן זה חומר בהדיוט מבהקדש:משנה ג[*] המוכר בית בבתי ערי חומה הרי זה גואל מיד וגואל כל שנים עשר חדש הרי זה כמין ריבית ואינה ריבית מת המוכר יגאל בנו מת הלוקח יגאל מיד בנו אינו מונה לו שנה אלא משעה שמכר לו שנאמר (שם /ויקרא כ"ה/) עד מלאת לו שנה תמימה וכשהוא אומר תמימה להביא חדש העיבור רבי אומר יתן לו שנה ועיבורה:משנה ד[*] הגיע יום שנים עשר חדש ולא נגאל היה חלוט לו

2

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

 את שהוא מכיר וזה נוטל את שהוא מכיר והשאר מביאין לאמצע וחולקין עשו כלים לנשיהם ולבניהם הרי אילו של עצמן עשו כלים לעצמן מביאין לאמצע וחולקין שלח האב שושבינות כשהוא חוזרת חוזרת בעיניה נשתלחה לאב שושבינות כשהוא נגבית נגבית מן האמצע הלכה חהשושבינות אין בה משום ריבית חמשה דברים נאמרו בשושבינות אין בה משום ריבית וחוזרת בעיניה ונגבית מן האמצע ואין השמטה משמטה ואין הבכור נוטל פי שנים הלכה טעשה עמו שושבינות בפומבי ומבקש שיעשה עמו בצנעה יכול לומר לו כדרך שעשית עמו בפומבי אף אני אעשה עמך בפומבי עשה עמו בפומבי בבתולה ומבקש שיעשה עמו באלמנה יכול

3

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ה

 עד שלא נתגייר גובה את הקרן וגובה את הריבית משנתגייר גובה את הקרן ואין גובה את הריבית הלכה כבהמלוה את חבירו בריבית ובא לפני בית דין קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית דברי ר' מאיר שהיה ר' מאיר או' שטר שיש בו ריבית קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית וחכמים או' גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית הלכה כגהמוציא שטר רבית יקרענה בא לפני בית דין יקרעוהו רבן שמעון בן גמליאל או' הכל כמנהג המדינה הלכה כדהמלוה את חבירו ברבית והלך הלה וירש עליו שטרי רביות ואמ' לו

4

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ו

 הלכה יאלקח הימנו לגין וחצי לגין רביעיות ושמיניות רשיי שיאמר לו תן לי מיד בפחות ואינו חושש משם רבית הלכה יבכיוצא בו הלוקח מקח מחבירו על מנת ליתן לו מיכן עד שנים עשר חודש רשיי שיאמר לו תן לי מיד בפחות ואינו חושש משם ריבית הלכה יגהמוכר יין ושמן לחבירו כל ימות השנה חייב להעמיד לו כדרך שהעמיד בקטלזין ולא יהא מוכר את החבית בשלשה שערים ואם היה מסביב והותיר מוכר את השאר באי זה מהן שירצה הלכה ידאיגראנמין היה בירושלם ולא היו ממונין על השערים אלא על המדות בלבד כשהיתה חבית נמכרת בירושלם בשלשה שערים

5

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ד

 נזק שלם מן העלייה ותם משלם חצי נזק ר' מאיר אומ' שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטור ושל נכרי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק מן העלייה יפה כח הדיוט מכח גבוה וכח גבוה מכח הדיוט יפה כח הדיוט נזקין להדיוט ואין נזקין לגבוה ריבית ואונאה להדיוט ואין ריבית ואונאה לגבוה תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה להדיוט ואין תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה לגבוה נשבע להדיוט משלם קרן וחומש לגבוה אין משלם אלא קרן יפה כח גבוה מעילה לגבוה ואין מעילה להדיוט אמירתי לגבוה כמסירתי להדיוט קרן וחומש לגבוה ואין קרן וחומש להדיוט קרן

6

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק א

 מיטמא ויוצא אצל ר' יוסי לציידן: הלכה טלא יצא הכהן לחוצה לארץ אפילו לישא אשה אלא אם כן הבטיחוהו תגרין שהקדימו זמנו של יריד או שאיחרו זמנו של יריד מותר אין אסור אלא זמנו של יריד בלבד: הלכה יארבע אבקאות הן אבק ריבית אבק שביעית אבק עבו' זרה ואבק לשון הרע: הלכה יאאבק ריבית לא ישא אדם ויתן בהלוואתו של חבירו מפני אבק ריבית: הלכה יבאבק שביעית לא ישא אדם ויתן בפירות שביעית מפני אבק שביעית: הלכה יגאבק עבודה זרה לא ישא אדם ויתן עם חבירו ביום אידו של גוי מפני אבק עבודה זרה: הלכה

7

תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק ב

 אילו אלא למי שאין לו הלכה יבאחד לשלשים יום תורמין את הלשכה כל מי שמכר יינות שמנים וסלתות רצה לחזור בו בתוך שלשים יום אין שומעין לו אלא הולך אצל גזבר וגזבר מעמידו אצל שולחני רצה או' לו תן לי מיד בפחות מעכשיו אין כן משם ריבית ולא מפני שהוא קודש אלא אף המוכר חפץ לחברו על מנת ליתן לו כל שנים עשר חודש רצה אומ' לו תן לי בפחות מעכשיו אין כן משום ריבית הלכה יגאחד לשלשים יום תורמין את הלשכה כל שמכר להן יינות שמנים וסלתות או' להן תנו לי מן המטבע היוצא במדינתי אין שומעין

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ה

 כך מותר. א"ר יודה כך היה בייתוס בן זונין עושה ע"פ חכמים. אמרו לו משם ראייה מוכר אוכל פירות היה. ר' יוחנן ור' לעזר ור' הושעיה אמרי מבתי ערי חומה למד ר' יהודה. דתני שנה האמורה בתורה ערי חומה הרי הן כמין רבית ואינה רבית. תניי חורן תני הרי זו ריבית אלא שהתירה התורה. מאן דמר הרי זו כמין ריבית ואינה רבית ר"מ. מאן דמר הרי זו ריבית אלא שהתורה התירה ר' יודה. א"ר אידי כד סלקית מגלותא אשכחית עובדא קומי ר' אמי הרי זו כמין רבית ואינה רבית. א"ר חזקיה לא אמרו אלא זו רבית שהתורה התירה. כאן התורה

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ד

 רבי אילא מוטב שיאמר לו תן לי מאתים זוז שיש לי בידך ולא שיאמר לו עבדי אתה. רבנין דקיסרין אמרין בשם רבי ביסא אתיא דרבן שמעון בן גמליאל כרבי מאיר. כמה דרבי מאיר קונס בדברים. כן רבן שמעון בן גמליאל קונס בדברים. דתני [דף כד עמוד א] שטר שיש בו ריבית קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים גובה את הקרן ולא את הריבית:הלכה המתני' מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי בית הלל בית שמאי אומרים תיקנתם את רבו ואת

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק ט

 הים והיא נפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה רבי שמעון אומר כל זמן שתובעת כתובתה היורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה: גמ' כיני מתניתא והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה ונפרעין מאדם שלא בפניו א"ר ירמיה תיפתר בשטר שהריבית אוכלת בו ובית דין גובין ריבית תיפתר שערב לו מן הגוי כהדא אלכסא אמר לרבי מנא אנן עבדין טבות סגיא מינכון אנן כתבין דין מוגמרין אין אתא טבאות ואין לא אנן מחלטין ניכסייא אמר ליה אף אנן עבדין כן אנן משלחין בתריה תלת איגרין אין אתא הא טבאות ואין לא אנן מחלטין ניכסייא אמר ליה

1234567891011121314151617181920