רחל

רחל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4237 מקורות עבור רחל. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה ע

 להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו ר' יוסי בר' חנינה פתר קרייה בגלות ויאמר להם יעקב וגו' ויאמרו מחרן אנחנו מחרונו שלהקב"ה אנו בורחים, ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור הידעתם את מי שעתיד ללבן עוונותיכם כשלג, ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום, באי זו זכות והנה רחל בתו באה עם הצאן הה"ד כה אמר י"י קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה וגו' מנעי קולך מבכי וגו' כי יש שכר לפעולתך וגו' (ירמיה לא טו טז). ויאמר להם השלום ביניכם לבינו, ויאמרו שלום ואין פטטין את בעי והנה רחל באה עם הצאן הדא

62

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עא

 בר רב יצחק כיון שראה אבינו יעקב שרימת לאה באחותה נתן דעתו לגרשה, כיון שפקדה הקב"ה בבנים אמר לאימן שלאילו אני מגרש, ובסוף הוא מודה על הדבר הה"ד וישתחו ישראל על ראש המטה (בראשית מז לא), מי היה ראש מיטתו שלאבינו יעקב, לאה.ורחל עקרה אמר ר' יצחק רחל היתה עקרו שלבית כמו שנ' ורחל עקרה [עיקר הבית], אמר ר' אבא בר כהנא רוב מסובים שללאה היו לפיכך עושים רחל עקר ורחל עקרה רחל היתה עקר הבית, אמר ר' שמואל בר נחמן לפי שהדברים אמורים ברחל לפיכך נקראו ישראל על שמה שנ' רחל מבכה על בניה (ירמיה לא טו), ולא

63

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עב

 לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה (משלי כב ו) יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה וגו' (במדבר לב ה).שבעים בלחם נשכרו וגו' (ש"א =שמואל א'= ב ה) שבעים בלחם נשכרו לאה שהיתה שביעה בבנים נשכרה, אלא ורעבים חדלו (שם שם /שמואל א' ב'/) רחל שהיתה רעיבה בבנים חדלה, עד עקרה ילדה שבעה (שם שם /שמואל א' ב'/) לאה שהיתה עקרה מן הבית ילדה שבעה, אלא ורבת בנים אומללה (שם שם /שמואל א' ב'/) רחל שהיתה ראויה שיעמדו ממנה רוב הבנים אומללה, ומי עשה כן י"י ממית ומחיה מוריד שאול ויעל (שם שם /שמואל א' ב'/

64

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עג

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עגל (כב) [ויזכר אלהים את רחל] וגו' זכריני י"י ברצון עמך פקדיני בישועתך (תהלים קו ד) אמר ר' אלעזר בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה ויזכר אלהים את רחל וגו'.זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו (שם /תהלים/ צח ג) זכר חסדו זה אברהם חסד לאברהם (מיכה ז כ), ואמונתו זה יעקב תתן אמת ליעקב (שם שם /מיכה ז'/), לבית ישראל ישראל סבה, מי היה ביתו שליעקב אבינו לא רחל, בכולם כת' בני לאה בכור יעקב ראובן (בראשית לה כג), ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר

65

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עד

 וכמשה וכשמואל.[(יב) [ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתודים] וגו' אמר ר' חוניא עולים על הצאן אין כתי' אלא העולים מאיליהם היו עולים, ר' תנחומא אמר שטף שלגשמים רבנין אמרי ענני כבוד].(ט) [ויצל אלהים את מקנה] כזה שמציל מן הניצולת.(יד) [ותען רחל ולאה] וגו' למה מתה רחל תחילה, ר' יהודה א' שדברה בפני אחותה, אמר ליה ר' יוסי ראית מימיך אדם קורא ראובן ושמעון עונה אותו, והלא לרחל קרא ורחל ענתה אותו, על דעתיה דר' יהודה ניחה, על דעתיה דר' יוסי לא מתה אלא מן קללת הזקן עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה (בראשית לא לב)

66

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עח

 כל חד וחד יפייס על נפשיה, כך יעקב ר' יהודה בר' סימון אמר יש בי כח לסדור תפילה, ר' לוי אמר יש בי כח לערוך מלחמה, כיון דמטא ויחץ את הילדים וגו' אמר כל איניש זכותיה תקום ליה.(ב) [וישם את השפחות] וגו' [ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים] הדא אמ' האחרון אחרון חביב.(ג) [והוא עבר לפניהם] ה"ה כרחם אב על בנים (תהלים קג יג) תני ר' חייא כרחמן שבאבות, אי זהו, ר' יהודה בר' סימון אמ' אברהם חלילה לך מעשות וגו' (בראשית יח כה), ר' לוי אמר יעקב והוא עבר לפניהם אמר טב דיגע בי

67

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פ

 ותוכחתי לא אביתם, לא בראתי אותה מן הראש והרי היא מיקלת ראשה ותלכנה נטויות גרון (ישעיה ג טז), ולא מן העין והרי היא סוקרנית ומסקרות עינים (שם שם /ישעיהו ג'/), ולא מן האוזן והרי היא ציתנית ושרה שומעת פתח האהל (בראשית יח י), ולא מן הלב והרי היא קונתנית ותקנא רחל (שם /בראשית/ ל א), ולא מן היד והרי היא ממשמשנית ותגנוב רחל את התרפים (שם /בראשית/ לא יט) ולא מן הרגל והרי היא פרסנית ותצא דינה].(א ב) ותצא דינה בת לאה ר' ברכיה בשם ר' לוי לאחד שהיה בידו ליטרא בשר, כיון שגילה אותה ירד העוף וחיטפה ממנו,

68

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פב

 שם /בראשית/ כח יג).(יד) [ויצב יעקב מצבה] וגו' כמפי הנוד.(טז) [ויסעו מביתאל /מבית - אל/ ויהי עוד כברת הארץ] אמר ר' אליעזר בן יעקב בשעה שהארץ חלה ככברה והבר מצוי, רבנן אמ' כבר הבר מצוי ועונת גשמים עברה ועדיין השרב לא בא.ותלד רחל ותקש בלדתה שלש הן שנתקשו בלידתן ומתו, רחל ואשת פינחס ומיכל בת שאול, רחל ותלד רחל ותקש בלדתה, אשת פינחס וכלתו אשת פינחס הרה ללת וגו' (ש"א =שמואל א'= ד יט), מיכל דכ' ומיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה (ש"ב =שמואל ב'= ו כג) לאחר מיתה הוה לה הה"ד והששי יתרעם

69

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פד

 הקב"ה מאילו את מתיירא, גץ אחד משלך וגץ אחד משלבנך ואתם שורפים אותם הה"ד והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם (עובדיה א יח).(ב) [אלה תולדות יעקב יוסף] התולדות הללו לא באו אלא בזכותו שליוסף, כלום הלך יעקב אצל לבן אלא בשביל רחל, התולדות הללו היו ממתינות עד שנולד יוסף הה"ד ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני (בראשית ל כה), מי מורידן למצרים יוסף, מי מכלכלן במצרים יוסף, הים לא נקרע אלא בזכות יוסף הה"ד ראוך מים אלהים וגו' (תהלים עז יז) גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף (שם

70

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פז

 משוטטות בכל הארץ (זכריה ד י), על אחת כמה וכמה.(ט) [איננו גדול] וגו' [[וחטאתי לאלהים]] ר' חונה בש' ר' אידי שבק קרייה כלום, לאלהים לא אלהים, איני עושה הדבר הרע הזה.(י) [ויהי כדברה אל יוסף] וגו' ר' יודן בש' ר' בנימן בר לוי בני רחל ניסן שוה וגדולתן שוה, ניסן שוה, ויהי כדברה אל יוסף [יום יום, ויהי באמרם אליו יום ויום (אסתר ג ד), ולא שמע אליה, ולא שמע אליהם (שם שם /אסתר ג'/)], גדולתן שוה, ויסר פרעה את טבעתו וגו' (בראשית מא מב), וכת' ויסר המלך את טבעתו [אשר העביר מהמן] ויתנה למרדכי (אסתר ח ב)

1234567891011121314151617181920