רחל

רחל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4237 מקורות עבור רחל. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 וכראש תור נכנס מחלקו של יהודה לתוך חלקו שלבנימין לכך אמ' ובין כת' שכן וה"א (תה' קלב ו) הנה שמענוה באפרתה: ר' יהודה אומ' בית המקדש בתוך חלקו שליהודה היה שנ' (רות א ב) אפרתים מבית לחם יהודה: ר' שמעון אומר בתוך חלקו שלבנה שלמי שמתה באפרתה ומי מתה באפרתה רחל שנ' (ברא' מח ז) ואני בבאי מפ' מתה עלי יכול שתהא כל העיר בתוך שלו ת"ל [ובין] כתפיו שכן בית המקדש בתוך שלו ושאר כל העיר בתוך חלקו של יהודה ומה אני מקיים (ברא' מט י) לא יסור שבט מיהודה ומ' מ' רג' יורש חקים זו היתה לשכת הגזית

42

סדר עולם רבה (ליינר) פרק ב

 שבטים ודינה, נמצאו כל השבטים נולדו בז' שנים חוץ מבנימן, כל אחד ואחד לז' חדשים, יצא מארם נהרים ובא לסכות ועשה שם י"ח חדשים, שנאמר ויעקב נסע סכתה וגו' (שם /בראשית/ לג יז), יצא מסכות ובא לבית אל ועשה שם ששה חדשים מקריב למקום, יצא משם ונולד לו בנימן ומתה רחל, ובו בפרק מתה רבקה ודברה, נמצאת רחל מתה בת ל"ו שנה, ולאה לא עברה על מ"ד שנה, נמצאו רחל ולאה נשאו בנות כ"ב כ"ב, שהיו תאומות. בא לו אצל יצחק אביו ארצה כנען ושימשו כ"ב שנה, ויוסף שימשו ט' שנים, אלה תולדת יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה (שם /

43

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יח

 בראתי אותה מן הראש, והרי היא מיקרת ראשה שנאמר (ישעיה ג) ותלכנה נטויות גרון, ולא מן העין והרי היא סקרנית שנאמר (שם /ישעיהו ג'/) ומסקרות עינים, ולא מן האוזן והרי היא צייתנית שנאמר (בראשית יח) ושרה שומעת פתח האהל, ולא מן הלב והרי היא קנתנית שנאמר (שם /בראשית/ ל) ותקנא רחל באחותה, ולא מן היד והרי היא ממשמשנית שנאמר (שם /בראשית/ לא) ותגנוב רחל את התרפים, ולא מן הרגל והרי היא פרסנית שנאמר (שם /בראשית/ לד) ותצא דינה.ג רב חסדא אמר בנה בה מגורות יותר מן האיש, רחבה מלמטן וצרה מלמעלן, כדי שתהא מקבלת עוברים, ויבאה אל האדם, אמר

44

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לג

 בראשית ו'/) וינחם ה' כי עשה את האדם ויאמר ה' אמחה וגו', אשריהם הצדיקים שהן הופכים מדת הדין למדת רחמים, בכל מקום שנאמר אלהים הוא מדת הדין (שמות כב) אלהים לא תקלל עד האלהים יבא דבר שניהם, וכתיב וישמע אלהים את נאקתם ויזכור אלהים את בריתו וגו' ויזכור אלהים את רחל וגו', ויזכור אלהים את נח, מה זכירה נזכר לו שזן ופירנס אותם כל י"ב חודש בתיבה, ויזכור אלהים את נח והדין נותן מזכות הטהורים שהכניס עמו בתיבה, רא"א לשם קרבנו נקרא שנאמר וירח ה' את ריח הניחוח, רבי יוסי בר חנינא לשם נחת התיבה נקרא שנאמר ותנח התיבה בחודש

45

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מה

 ב [טז, ב] ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני ה' מלדת, אמרה ידעת אנא מהיכן היא סבתי, לא כשם שהיו אומרים לי קמיע היא צריכה הימוס היא צריכה אלא הנה נא עצרני ה' מלדת, תני כל מי שאין לו בן, כאלו הוא מת, כאלו הוא הרוס, כאלו מת, ותאמר רחל אל יעקב הבה לי בנים וגו', כאלו הרוס שנאמר אולי אבנה ממנה ואין בונין אלא את ההרוס, וישמע אברם לקול שרי, רבי יוסי אמר לקול רוח הקדש היך מה דאת אמר ואתה תשמע לקול דברי ה'.ג [טז, ג] ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה, לקחתה בדברים

46

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע

 כט, ד - ו] ויאמר להם יעקב אחי וגו', ר' יוסי בר חנינא פתר קריא בגלות ויאמר להם יעקב וגו', מחרן אנחנו, מחרונו של הקב"ה אנו בורחים, ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור, הידעתם את מי שהוא עתיד ללבן עונותיכם כשלג, ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום, באיזו זכות, והנה רחל בתו באה עם הצאן, הה"ד (ירמיה לא) כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם וגו' כה אמר ה' מנעי קולך מבכי וגו' ויש תקוה לאחריתך וגו'.יא ויאמר השלום לו, השלום ביניכם לבינו ויאמרו שלום, ואין פוטטין את בעי, והנה רחל

47

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עא

 ר' יצחק אמר כיון שראה אבינו יעקב מעשים שרימה לאה באחותה נתן דעתו לגרשה וכיון שפקדה הקב"ה בבנים אמר לאמן של אלו אני מגרש ובסוף הוא מודה על הדבר הה"ד (בראשית מז) וישתחו ישראל על ראש המטה, מי היה ראש מטתו של אבינו יעקב לא לאה, ורחל עקרה, א"ר יצחק רחל היתה עיקרו של בית כמה שנאמר ורחל עקרה, עיקרה רחל, א"ר אבא בר כהנא רוב מסובין עיקר של לאה היו לפיכך עושים רחל עיקר, ורחל עקרה, רחל היתה עיקרו של בית, תני רבי שמעון בן יוחאי לפי שכל הדברים תלוין ברחל לפיכך נקראו ישראל על שמה (ירמיה לא) רחל

48

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עב

 ראובן בימי קציר חטים, (משלי כב) חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה, יותן את הארץ הזאת לעבדיך וגו', (שמואל א ב) שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה, שבעים בלחם נשכרו, זו לאה שהיתה שבעה בבנים ונשכרה, רעבים חדלו, זו רחל שהיתה רעבה לבנים חדלה, עד עקרה ילדה שבעה, זו לאה שהיתה עיקרה של בית ילדה שבעה, ורבת בנים אומללה, זו רחל שהיתה ראויה שיעמדו ממנה רובן של בנים אומללה, ומי עשה כן ה' ממית ומחיה.ב וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים, ר' חייא בר אבא אמר יברוחין,

49

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עג

 בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עגא [ל, כב] ויזכור אלהים את רחל, (תהלים קו) זכרני ה' ברצון עמך פקדני בישועתך, אמר ר' אלעזר בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה.ב ויזכור אלהים את רחל, (שם /תהלים/ צח) זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו, זכר חסדו, זה אברהם שנא' חסד לאברהם, ואמונתו, זה יעקב שנאמר (מיכה ז) תתן אמת ליעקב, לבית ישראל, ישראל סבא, מי היה ביתו של אבינו יעקב לא רחל, בכולם כתיב ובני לאה בכור יעקב ראובן, ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר, ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי, וברחל כתיב

50

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עד

 וראה כל העתודים העולים על הצאן נקודים וברודים, א"ר הונא דבית חורון עולים אין כתיב כאן אלא העולים מאליהן היו עולין, ר' תנחומא אמר שטף של גשמים, רבנן אמרי ענני כבוד, ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן לי, כזה שהוא מציל מן הנצולת.ד [לא, יד] ותען רחל ולאה ותאמרנה לו, למה מתה רחל תחלה, ר' יודן ור' יוסי, ר' יודן אמר שדברה בפני אחותה, א"ל ר' יוסי ראית מימיך אדם קורא ראובן ושמעון עונה אותו והלא לרחל קרא ורחל ענתה אותו, על דעתיה דר' יהודה ניחא על דעתיה דרבי יוסי לא מתה אלא מקללתו של זקן שנאמר עם אשר

1234567891011121314151617181920