רחל

רחל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4237 מקורות עבור רחל. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא פרק לא

 דור שאין בו כיעקב:סימן יביב) ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. ללמדך שלא מפני הצאן עקודים אלא מפני עקירת המקום:סימן ידיד) ותען רחל ולאה ותאמרנה לו. כשם שנקראה רחל תחלה, כך בעניה רחל תחלה:סימן טוטו) הלא נכריות נחשבנו לו. אפשר כן, אלא כל מה שהיה רואה לבן בבית רחל ולאה דבר נאה היה נוטלו, לכך נאמר ויאכל גם אכול את כספנו, ומשמעו של פסוק על שעבד לו יעקב אבינו ארבע עשרה שנה ברחל ולאה:סימן טזטז) כי כל

182

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישלח פרק לג

 פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישלח פרק לגסימן אא) וישא יעקב עיניו וגו' ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות. אמר כל אחד ואחד זכותו יעמוד לו:סימן בב) וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה וגו' ואת רחל ואת יוסף אחרונים. למדנו אחרון אחרון חביב יותר:סימן גג) והוא עבר לפניהם. הה"ד כרחם אב על בנים (תהלים קג יג), תני ר' חייא כרחמן שבאבות, זה יעקב אבינו, דכתיב והוא עבר לפניהם, אמר מוטב יפגע בי ולא בהן: וישתחו ארצה שבע פעמים. למה שבע, על שם שבע יפול צדיק וקם (משלי כד טז)

183

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישלח פרק לה

 אתו, הראשון במקום אשר דבר אתו, השני במקום אשר דבר אתו, השלישי ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו:סימן טזטז) ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ. שהחמה בעולם והארץ נכברת ככברה, א"ר אליעזר בן יעקב בשעה שהארץ חלולה ככברה והבר מצוי: ותלד רחל ותקש בלדתה. מלמד שאין האשה נבדקת אלא בשעת לידה, והיינו דתנן על שלשה דברים נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בחלה בנדה ובהדלקת הנר, ואע"פ שבכל אלו הג' לא נתחייבה רחל אמנו, מ"מ לפי שנאמר עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה (בראשית לא לב), נענשה רחל ולא נגבה דינה אלא בשעת

184

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישב פרק לז

 מאלו אתם מתייראים גץ אחד משלך וגץ אחד משל בנך והם נשרפים, הה"ד והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה וגו' (עובדיה א יח):סימן בב) אלה תולדות יעקב יוסף. התולדות הללו לא באו אלא בזכותו של יוסף, כלום יעקב הלך אצל לבן אלא בשביל רחל, התולדות הללו היו ממתינות עד שבא יוסף, שנאמר ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף (בראשית ל כה), מי מורידן למצרים יוסף, מי מכלכלן במצרים יוסף, הים לא נקרע אלא בזכות יוסף, הה"ד ראוך מים יחילו (תהלים עז יז). וכתיב בתריה גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה (שם שם טז), לכך נאמר אלה

185

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישב פרק לט

 פני צור עולמים כתוב עיני ה' המה משוטטות בכל הארץ (זכריה ד י): וחטאתי לאלהים. נשבע שלא יגע בה, אלהים ה' הוא יודע שלא אעשה הדבר הרע הזה:סימן יי) ויהי כדברה אל יוסף יום יום. אמר רב יודן בש"ר יהושע בן לוי בניה של רחל נסן שוה, וגדולתן שוה. נסן שוה, ויהי כדברה אל יוסף יום יום, וכתיב ויהי כאמרם אליו יום ויום (אסתר ג ד): ולא שמע אליה. ולא שמע אליהם (שם שם שם). גדולתן שוה, ויסר פרעה את טבעתו (בראשית מא מב), וכתיב ויסר המלך את טבעתו (אסתר ח ב), וילבש אותו בגדי שש (בראשית שם)

186

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת מקץ - ויגש פרק מד

 סימן יטיט) אדוני שאל את עבדיו לאמר. א"ר חייא בר אבא כל הדברים שאת קורא שדבר יהודה ליוסף מפני אחיו עד שאת מגיע ולא יכול יוסף להתאפק, היה בהן פיוס ליוסף, פיוס לאחיו, פיוס לבנימין. פיוס ליוסף, ראו האיך נתן את נפשו על בניה של רחל. פיוס לאחיו, לומר האיך נתן נפשו על אחיו. פיוס לבנימין, לומר כשם שאני נותן נפשי עליך, כך אני נתתי נפשי על אחיך: אדוני. ז' אדוני כתוב בפרשה, כדרך שאמר יעקב לאחיו, אלא שיעקב הוסיף אחד, שזה ריחם, וזה לא ריחם:סימן ככ) ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן

187

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויחי פרק מח

 שם אחיהם, פירוש על שם אביהם, שכן כתוב ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים (שם לא מו), והם היו בניו וקראם הכתוב אחיו, כך בני מנשה ובני אפרים, יקראו על שם אביהם בנחלתם, שלא נקראו שבטים אלא מנשה ואפרים:סימן זז) ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל. מה ענין זה הפסוק אצל זה, אלא צפה יעקב אבינו שדעתו של יוסף לשאול על רחל אמו מפני מה לא העלה יעקב אבינו לקוברה במכפלה, הואיל וחביבה היתה עליו, ועד שלא התחיל יוסף לשאול, התחיל יעקב לומר ואני, כלומר ואני הייתי רוצה לומר לך על אמך, כי בבואי מפדן מתה עלי רחל, עלי

188

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 איוב מ יז), כלומר נתקשתה ולא נכנע יצרך. וכמים הנגרים ארצה בזריזות, שהרי שאר משקין יורדין בנחת, כמו היין החלב והדבש וריחן נשאר בכלי שהן נשפכין ממנו ונראין, אבל המים אל הנהר אינם נשארים בכלי שנשפכין ממנה, כך כל כעסך הבערת: כי עלית משכבי אביך. כדי לבלבל יצועי, שכיון שמתה רחל הביא יעקב אבינו את בלהה והושיבה על יצועה, אמר ראובן לא די שאחות אמי היתה צרה לאמי, אלא גם שפחתה תהא צרה לאמי, עמד ובלבל יצועה, לפיכך אמר לו אז חללת שלשה כתרים הללו על עסקי יצועה עלה, עליתה לא נאמר אלא עלה, ואין לו רפואה עד שיבא משה

189

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות - וארא פרק ו

 גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה, לוי ירד למצרים בן ארבעים ושלשה שנה, שהרי בשנה שלישית לנשואי לאה נולד לוי, שנאמר ראובן שמעון לוי ויהודה (שמות א ב), נמצא לוי גדול מיוסף ד' שנים, שהרי יוסף בסוף ז' שנים לנשואי לאה נולד, שנאמר ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף (בראשית ל כה), הרי לוי גדול מיוסף ד' שנים, וכתיב ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה (שם מא מו), וז' שני השבע, וב' של שני הרעב, שנאמר כי זה שנתים הרעב (שם מה ו), נמצא לוי בן מ"ג שנה ברדת יעקב אבינו מצרים, כי אחרי ז'

190

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 אומר והעברתם את נחלתו לבתו (במדבר כז ח): וכל פטר שגר בהמה. ששיגרתו בהמה ולא יוצא דופן: אשר יהיה לך. [להוציא את המוכר עובר בהמתו לנכרי ומנין] להוציא הלוקח עובר בהמתו של נכרי, ת"ל כי יולד בבקרך ובצאנך הזכר (דברים טו יט): הזכרים לה'. מיכן היה ר' יוסי הגלילי אומר רחל שלא ביכרה ויצאו ב' זכרים ראשיהם כאחת שניהם לכהן, שנאמר הזכרים לה' לפי שאפשר לצמצם [וחכמים אומרים אי אפשר לצמצם] לפיכך אחד לו ואחד לכהן:סימן יגיג) וכל פטר חמר. חסר ו' לפי שחסר, מנינו רמ"ח, כנגד רמ"ח אברים שבאדם שכל גופי מצרים נערפו תחת ישראל שנקראו שה,

1234567891011121314151617181920