רחל

רחל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4237 מקורות עבור רחל. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה יח

 ולא הכהו במקום גיד ועצם, כל המתפלל ונותן הודיה על הקלות (כחמורות) [כאילו הודה על החמורות], למה, שהקב"ה פורע מן [הקלות ומן] החמורות, שנאמר על זאת יתפלל כל חסיד וגו' (תהלים ל"ב ה').פעם אחת היו רבותינו (וחכמים) יושבים ואומרים [מהיכן אליהו בא], מהן היו אומרים מזרעה של רחל, ומהן היו אומרים מזרעה של לאה, עד שהן יושבין ואומרים בא אליהו ועמד לפניהם, אמר להן, רבותיי, אני איני אלא מזרעה של רחל, לא כך כתוב ביחוסו של בנימין, ועדשה ואליה וזכרי בני ירחם (דהי"א =דברי הימים א'= ח' כ"ז), אמרו לו, לא כהן אתה, לא כך אמרתה לאשה אלמנה, אך

172

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כה

 למדרש הלכות ואגדות. לאמר לאסורים צאו (ישעיה מ"ט ט'), אילו עמי הארץ שיש בהן דרך ארץ ושאר מצוות ומרחיקין עצמן מן עבירה ומן גזל. לאשר בחשך הגלו (שם /ישעיהו מ"ט/), אילו תלמידי חכמים שהן דרין במקום שאין ראוי להם. לא גילגל הקב"ה והוציא את ישראל ממצרים, אלא בשביל שרה רבקה רחל ולאה, בשכר שתפסה שרה את הגר והעלתה למטתו של אברהם, בשכר שאמרו לה לרבקה, התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך (בראשית כ"ד נ"ח), נתנה בטחונה על אביה שבשמים, בשכר שתפסה רחל את בלהה והעלתה למטתו של יעקב, בשכר שתפסה לאה את זלפה והעלתה למטתו של יעקב, לכך גילגל הקב"ה

173

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כח

 לישראל כמיתרי עולם, לכך נאמר כל מיתריי ניתקו.בני יצאוני ואינם (שם /ירמיה י'/), אף על פי שגלו ישראל לבין אומות העולם ועסוקין בתורה הוי (אומר) כאילו לא גלו. ד"א בני יצאוני ואינם, הואיל וגלו ישראל לבין אומות העולם, לא היתה בדעתו של הקב"ה להחזירם למקומם, עד שעמדה רחל בתפילה לפני הקב"ה, אמרה לפניו, רבונו של עולם, היזכר לו שלא הקפדתי על צרה שלי, ולא עוד אלא שעבד בי בעלי שבע שנים, ובשעת כניסתי לחופה החליפו את לאה אחותי, ולא הייתי מדברת עם יעקב, כדי שלא יכיר בין קולי לבין קול אחותי, והלא דברים קל וחומר, ומה אני בשר ודם

174

תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה טו

 אדם נולד, בכל יום אדם חי, בכל יום אדם מת, בכל יום רוחו של אדם ניטלת ממנו וניתנת לבעל פקדון, בכל יום מכלכלין אותו כתינוק משדי אמו בפרי מעשיו.פעם אחת היו רבותינו יושבין ואומרין, אליהו מהיכן הוא בא, מהן אומרים, מזרעה של לאה, ומהן אומרים, מזרעה של רחל, עד שהן יושבין ועוסקין בכך בא אליהו זכור לטוב ועמד בפניהם, אמר להם, רבותיי, מפני אתם מצטערים, אני איני אלא מזרעה של (לאה) [רחל].אמר ר' יוסי פעם אחת הייתי מהלך בכרך גדול של רומי, וראיתי קיסר שהוא רוכב על הסוס ועימו כל גדולי רומי, וראה תינוקת אחת בת ישראל מוכת

175

משנת רבי אליעזר פרשה ז

 יוי מדת רחמים. נברא העולם בזו ובזו, שנ' ביום עשות יוי אלהים ארץ [עמוד 140] ושמים, שהוא צריך למדת הדין ולמדת רחמים. ניתנה התורה בזו ובזו, שנ' אנכי יוי אלהיך, שיש בה מתן שכר ופורענות. אשריהם צדיקים שהן הופכין מדת הדין למדת רחמים. ויזכר אלהים את נח, ויזכר אלהים את רחל, וישמע אלהים את נאקתם. אוי להן לרשעים שהן הופכין מדת רחמים למדת הדין. ויאמר יוי אל קין, ויאמר יוי אמחה את האדם, וינער יוי את מצרים.יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין. אלף דל נון יוד, ויוד הא ואוו הא, ויה, ואל, ואלהים, ואהיה, שדי, צבאות, אין נמחקין,

176

משנת רבי אליעזר פרשה יז

 שמו בשמן, ואלו הן. יוסף, (ובעז), ופלטי בן ליש, ויעל. יוסף ברח מן העבירה, ולפי [עמוד 322] שלא יאמרו יחידי היה, העיד עליו הקב"ה בעצמו, שנ' עדות ביהוסף. למה נתכנה כאן יהוסף, יה מעיד בו, שלא עבר. יעל, לפי שנתיחד עמה סיסרא, לפיכך מעיד עליה הכת' שהיא שקולה כשרה, רבקה, רחל, ולאה, שנ' תברך מנשים יעל אשת חבר הקני. פלטי, לפי שנתיחדה עמו מיכל בת שאול, שנ' ושאול נתן את מיכל אשת דוד לפלטי בן ליש אשר מגלים. לפיכך העיד עליו הקב"ה, שלא נגע בה, שנ' וישלח אישבשת ויקחה, מעם פלטיאל בן לייש. הוסיף בו אל לעדות. וכן הקב"ה אומ',

177

משנת רבי אליעזר פרשה יח

 שפחות בעולם הזה, עתיד הקב"ה לתלות אותן בקדקד ראשיהן, שנ' אך אלהים ימחץ ראש איביו קדקד שער מתהלך באשמיו. בני שנואה, שנ' אם רעה בעיני אדניה. בני נדוי מנ', שהוקש למצורע, שנ' וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. בני תמורה, זה שיש לו שתי נשים, וסבור שהיא לאה אשתו, ובא על רחל אשתו. בני מפותה, זה הבא על ארוסתו בבית חמיו בלא כתובה. בני שכרות, לפי שאין שם דעת, שנ' גם בלא דעת נפש לא טוב. בני גרושת הלב, שנ' והיה אם לא תמצא חן בעיניו. בני ערבוביא, זה המשמש עם אשתו ומכוין בלבו לאשה אחרת, אפלו היא אשתו. מיכאן היה

178

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת תולדות - ויצא פרק כח

 אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך. כותי אחד שאל את ר' מאיר, היכן עישר יעקב את בניו, אמר לו לוי עשירי קודש, כשתוציא ראובן ושמעון נשאר לוי ראש לעשרה הנותרים, והוא קודש לשרת בבית ה' וראובן ושמעון אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, תחת אלו הד' בכורים של רחל ולאה וזלפה ובלהה שהבכורים קדושים מרחם, ואין צריכין להתעשר:

179

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא פרק כט

 בן נחור. לפי שאמר לו אביו קום לך פדנה ארם וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך (בראשית כח ב), לפיכך שאל בשבילו: ויאמרו ידענו, לפי שהיה גדול של מקום היה ידוע:סימן וו) ויאמר להם השלום לו. השלום לו עמכם, ויאמרו שלום: והנה רחל באה עם הצאן. שאם תרצה לשאול בה בשביל אביה תשאל:סימן זז) ויאמר הן עוד היום גדול. אמר להם אם שומרי שכר אתם, הן עוד היום גדול וחייבים אתם לרעות את הצאן, ואם שלכם אתם רועים, לא עת האסף המקנה, מיכן לאדם חשוב שהולך למקום אחד ורואה דבר שלא כהוגן, שצריך למנעם

180

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא פרק ל

 פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא פרק לסימן אא) ותרא רחל וגו' ותקנא באחותה. קנאתה במעשיה הטובים, אמרה אלולי שהיא צדקת לא היתה יולדת: ותאמר אל יעקב הבה לי בנים. בקש עלי רחמים, כשם שביקש אביך בעד רבקה, דכתיב ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו (בראשית כה כא): ואם אין מתה אנכי. אמר שמואל ד' חשובים כמתים, עני, ומצורע, וסומא, ומי שאין לו בנים:סימן בב) ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן. ממך מנע, ממני לא מנע, אמרה לו רחל הלא אביך בקש רחמים על אמך, אמר לה יעקב, אבי

1234567891011121314151617181920