רחל

רחל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4237 מקורות עבור רחל. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ה

 אמר רב הונא מעשה באחד שנדר, [ולא שלם את נדרו ופירש בים הגדול וטבעה ספינתו בים ומת]. א"ר שמואל בר נחמן מי שנודר ואינו משלם גורם לאשתו שמתה שנאמר אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך (משלי כ"ב כ"ז). אית דאמרי מיעקב אבינו, שנאמר ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל (בראשית מ"ח ז'). א"ר שמואל בר רב יצחק כל מי שנודר ואינו משלם גורם לע"ז ולגילוי עריות וכו'. ויש אומרים אף ללשון הרע, שנאמר וישמע דברי בני לבן (בראשית ל"א א'). אמר ר' שמואל כל מי שנודר [ואינו משלם] גורם מיתה לעצמו, שנאמר כי דרוש ידרשנו וגו' (דברים כ"ג

102

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ג

 לי, אומרים לי עבוד ע"ז, לשמוע להם אני נענשת לפניך, שלא לשמוע להם הורגים אותי, א"ר חנינא לזאב שפרסו לו מצודה על פי הבאר, אם ירד לשתות ניצוד, ואם אינו יורד ימות בצמא.[ג ד] ויהי באמרם אליו יום ויום. ר' בנייה בשם ר' לוי אמר בניה של רחל ניסן שוה וגדולתן שוה, ניסן שוה לשם ויהי כדברה אל יוסף יום יום (בראשית לט י), וכאן ויהי באמרם אליו יום יום, וגדולתן שוה ביוסף כתיב ויסר פרעה את טבעתו (שם /בראשית/ מא מב), ובמרדכי כתיב ויסר המלך את טבעתו, ביוסף כתיב וישם רביד הזהב (שם שם /בראשית מ"א/), וכאן כתיב

103

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח א פרשה א

 זו כגאולה ראשונה, זו לא תהיה לה הפסק עולמית, שנאמר אל תיראי כי לא תבושי (ולא) [ואל] תכלמי כי לא תחפירי [כי] בושת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד (ישעיה נד ד).[ג, ד] ויהי באמרם אליו יום ויום. אמר ר' יודן בשם ר' בנימין בניה של רחל ניסן שוה וגדולתן שוה, וכו' כדלעיל, ר' לוי אמר בשם ר' חמא בר חנינא, א"ל משה הזהירנו בתורתו ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה (דברים כז טו), ר' יהושע אמר אמר להן ישעיה הזהירנו בנבואתו חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא (ישעיה ב כב), אמרין להון

104

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ג

 וישתחוו ארצה שבע פעמים (בראשית לג ג), א"ל בנימין אבי במעי אמו היה ולא השתחווה, ואני בן בנו, שנאמר איש מיני /ימיני/, וכשם שלא כרע אבי, כך לא אכרע לך, לכך נאמר ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה.[ג, ד] ויהי כאמרם אליו יום ויום. למודים היו בניה של רחל להיות מדברים עמהם יום יום, ביוסף כתיב ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה (בראשית לט י), כשראה מרדכי את המן לא עמד כנגדו, עבר המן ולא זז מרדכי, ולא שאל בשלומו, בא לו המן ועשה כאילו שואל בשלום מרדכי, ואמר לו שלום עליך מרדכי, אמר לו מרדכי אין

105

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ו

 ישראל מתייראין, מה עשה הקב"ה, נדד שנתו של אחשורוש, ובשביל כך עשה כל אותה הטובה למרדכי, והיו ישראל מצירין בערב, והשכימו בבקר מזמרין להקב"ה, לכך נאמר בערב ילין בכי ולבקר רנה. ד"א בלילה ההוא נדדה שנת המלך, א"ר חלבו בד' מקומות נאמר בלילה ההוא, וארבעתן היו בלילי פסחים, שנים משל רחל, ושנים משל לאה, לקיים מה שנאמר וללבן שתי בנות (בראשית כט טז), שתיהן שקולות זו כזו, מה שעמד מזו עמד מזו, מזו עמדו מלכים, ומזו עמדו מלכים, מזו עמדו נביאים, ומזו עמדו נביאים, ובשתי לילות של פסח נעשו נסים ע"י בניה של זו, שנאמר ויהיה /ויהי/ בחצי הלילה (שמות

106

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא א - ויהי ביום כלות

 ויקריבו נשיאי ישראל הם נשיאי המטות (במדבר ז: ב), במצרים. והם העומדים על הפקודים (שם שם /במדבר ז'/), על הדגלים. ויביאו את קרבנם לפני י"י שש עגלות וגו' (שם שם /במדבר ז'/ ג), כנגד ששת ימי בראשית. שש כנגד שש ערכי המשנה. שש כנגד שש האימהות. ואלו הן, שרה רבקה רחל ולאה בלהה זלפה. א"ר יוחנן שש כנגד מצות שש שהמלך מצוה עליהן. ואלו הן, לא ירבה לו נשים (דברים יז: יז), ולא ירבה לו סוסים (שם שם /דברים י"ז/ טז), וכסף וזהב לא ירבה לו (שם שם /דברים י"ז/ יז), לא תטה משפט ולא תכיר פנים ולא תקח שוחד

107

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ב - כי תשא

 שחטאו בשש שעות ביום לפיכך יתנו מחצית השקל, דעביד שיתא גרמיסין. ר' יהוש' בר נחמ' בש' רב' יוחנ' בן זכאי לפי שעברו ישר' על עשרת הדברות לפיכך יהא כל אחד ואחד נותן עשרה גירה. ר' ברכיה ור' לוי בש' ר' שמעו' בן לקי' /שמעון בן לקיש/ לפי שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף, לפיכך יהא כל אחד ואחד פודה בנו בכור בעשרי' כסף. ר' פנחס בש' ר' לוי או' לפי שמכרו בכורה של רחל בעשרי' כסף ונפל לכל אחד ואחד מהן טבע, לפיכך יהא כל אחד ואחד נותן שקלו טבע. ר' יודה בר סימון בש' ר' יוחנ' שלשה דברי' שמע

108

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ג - זכור

 תמן, ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יביא להם (שם שם /תהלים ע"ח/ כט).[יג] ואתה עיף ויגע (דברים כה: יח). עייף בצמא ויגע בדרך. ולא ירא אלהים (שם /דברים כ"ה/). ר' פנחס בשם ר' שמואל בר' נחמן מסורת אגדה היא שאין זרעו של עשו נופל אלא ביד בניה של רחל, אם לא יסחבום צעירי הצאן (ירמיה מט: כ), ולמה הוא קורא אותם צעירי הצאן, שהיו קטניהם של שבטים. זה כתוב בו נער וזה כתוב בו קטן. זה כתוב בו נער, והוא נער (בראשית לז: ב). וזה כתוב בו קטן, הנה קטן נתתיך בגוים (עובדיה א: ב). זה גדל בין שני צדיקים

109

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כ - רני עקרה

 פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כ - רני עקרהרני עקרה.[א] מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה (תהלים קיג: ט). שבע עקרות הן, שרה רבקה רחל ולאה ואשתו של מנוח וחנה וציון. ד"א מושיבי עקרת הבית (שם /תהלים קי"ג/), זו אימינו שרה, ותהי שרי עקרה (בראשית יא: ל). אם הבנים שמחה (תהלים שם /קי"ג/), הניקה בנים שרה (בראשית כא: ז). ד"א מושיבי עקרת הבית (תהלים שם /קי"ג/), זו רבקה, ויעתר יצחק לי"י לנכח אשתו כי עקרה היא (בראשית כה: כא). אם הבנים שמחה (תהלים שם /קי"ג/), ויעתר לו י"י ותהר רבקה אשתו (בראשית שם /כ"ה/). ד"א מושיבי עקרת הבית (תהלים

110

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כז - ולקחתם

 הקב"ה בשיבה טובה, דכת' ואברהם ושרה זקינים (שם /בראשית/ יח: יא). כפות תמרים, זו אימנו רבקה, מה תמרה זו יש בה אוכל ויש בה קוצים, כך העמידה רבקה צדיק ורשע. וענף עץ אבות /עבות/, זו אימנו לאה, מה הדס דחוש בעלים, כך היתה לאה דחושה בבנים. וערבי נחל, זו אימנו רחל, מה ערבה הזאת כמושה בפני שלשת המינים, כך מתה רחל בפני אחותה. ד"א פרי עץ הדר, זה סנהדרין גדולה של ישר' שהידרה הקב"ה בשיבה טובה, דכת' מפני שיבה תקום (ויקרא יט: לב). כפות תמרים, אילו תלמידי חכמ' /חכמים/ שהן כופין את עצמן ללמוד תורה אילו מאילו. וענף עץ עבות,

1234567891011121314151617181920