רות רבה (וילנא) פתיחתות

רות רבה (וילנא) פתיחתות

  

א [א] ויהי בימי שפוט השופטים, ר' יוחנן פתח ואמר (תהלים נ') שמעה עמי ואדברה, א"ר יוחנן אין מעידין אלא בשומע, רבי יודן ברבי סימון אמר לשעבר היו קרויין ישראל כשאר כל האומות סבתא ורעמא וסבתכא, מכאן ואילך אין נקראין אלא עמי, שמעה עמי ואדברה, מאין זכיתם שתקראו עמי מואדברה, ממה שדברתם לפני בסיני ואמרתם (שמות כ"ד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, א"ר יוחנן שמעה עמי לשעבר, ואדברה לעתיד לבא, שמעה עמי בעולם הזה, ואדברה בעולם הבא, כדי שיהא לי פתחון פה בפני שרי אומות העולם שעתידין לקטרגם לפני ולומר רבון העולמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.