רודף

רודף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2513 מקורות עבור רודף. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

איכה פרק א

 שְׁעָרֶיהָ שׁוֹמֵמִין כֹּהֲנֶיהָ נֶאֱנָחִים בְּתוּלֹתֶיהָ נּוּגוֹת וְהִיא מַר לָהּ: ס(ה) הָיוּ צָרֶיהָ לְרֹאשׁ אֹיְבֶיהָ שָׁלוּ כִּי יְקֹוָק הוֹגָהּ עַל רֹב פְּשָׁעֶיהָ עוֹלָלֶיהָ הָלְכוּ שְׁבִי לִפְנֵי צָר: ס(ו) וַיֵּצֵא מן בת מִבַּת צִיּוֹן כָּל הֲדָרָהּ הָיוּ שָׂרֶיהָ כְּאַיָּלִים לֹא מָצְאוּ מִרְעֶה וַיֵּלְכוּ בְלֹא כֹחַ לִפְנֵי רוֹדֵף: ס(ז) זָכְרָה יְרוּשָׁלִַם יְמֵי עָנְיָהּ וּמְרוּדֶיהָ כֹּל מַחֲמֻדֶיהָ אֲשֶׁר הָיוּ מִימֵי קֶדֶם בִּנְפֹל עַמָּהּ בְּיַד צָר וְאֵין עוֹזֵר לָהּ רָאוּהָ צָרִים שָׂחֲקוּ עַל מִשְׁבַּתֶּהָ: ס(ח) חֵטְא חָטְאָה יְרוּשָׁלִַם עַל כֵּן לְנִידָה הָיָתָה כָּל מְכַבְּדֶיהָ הִזִּילוּהָ כִּי רָאוּ עֶרְוָתָהּ גַּם הִיא נֶאֶנְחָה וַתָּשָׁב אָחוֹר: ס(ט) טֻמְאָתָהּ בְּשׁוּלֶיהָ לֹא זָכְרָה אַחֲרִיתָהּ וַתֵּרֶד

2

משנה מסכת בבא קמא פרק ג

 שסימא את עין עבדו והפיל את שינו פטור והוא שסימא את עין עבדו והפיל את שינו חייב שורו שחבל באביו ואמו חייב והוא שחבל באביו ואמו פטור שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור מפני שהוא מתחייב בנפשו:משנה יא[*] שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק זה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה המוציא מחבירו עליו הראיה היו שנים רודפים אחר אחד זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק שניהם פטורין אם היו שניהן של איש אחד שניהן חייבים היה אחד גדול ואחד קטן הניזק אומר גדול הזיק והמזיק

3

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ג

 בבית דין] אם משעמד בבית דין והשביח אין לו אלא משעת עמידתו בבית דין הרג שורו של חבירו הוקרה בהמה או שהוזלה הדליק גדישו של חבירו הוקרה תבואה או שהוזלה בין משעמד בדין ובין עד שלא עמד בדין אין לו אלא בשעת נזקו הלכה ושור שהיה רודף אחר חבירו והפך הנרדף וחבל בו או שחבלו בו אחרים הרי אילו פטורין הוזק הרודף בנרדף פטור נרדף ברודף חייב שור שעלה על גבי חבירו ובא בעל תחתון ושמטו או ששמט את עצמו ונפל ומת פטור דחאו ונפל ומת חייב שור שהיה רועה ויצא שור אחר אחריו נמצא הרועה זה שמת אפי'

4

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יג

 עונש האחרון יותר מן הראשון הלכה ההגליונים וספרי מינין אין מצילין אותן מפני הדליקה אלא נשרפין במקומן הן והזכרותיהן ר' יוסה הגלילי אומ' בחול קודר את הזכרותיהן וגונזן ושורף את השאר אמ' ר' טרפון אקפח את בני שאם יבאו לידי שאשרפם ואת ההזכרות שבהן שאפי' הרודף רודף אחרי נכנסתי לבית ע"ז ולא נכנסתי לבתיהן שעובדי ע"ז אין מכירין אותו וכופרין אותו והללו מכירין אותו וכופרין בו ועליהן אמ' הכתו' ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך וגו' אמ' ר' ישמעאל מה אם להטיל שלום בין איש לאשתו אמ' המקום ספר שנכתב בקדושה ימחה על המים ספרי מינין שמטילין איבה בין ישראל

5

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יב

 ערכה ולא תמצא בארץ החיים תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי (איוב כ"ח י"ג י"ד ט"ו) אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה (שם שם כ"ב). אף יהושע היה יושב ומצטער על משה עד שאמר לו הקב"ה יהושע למה אתה מצטער על משה משה עבדי מת: רודף שלום כיצד מלמד שיהא אדם רודף שלום בישראל בין כל אחד ואחד כדרך שהיה אהרן רודף שלום בישראל בין כל אחד ואחד שנאמר סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו (תהלים ל"ד ט"ו): רבי שמעון בן אלעזר אומר אם יושב אדם במקומו ושותק האיך רודף שלום בישראל בין כל אחד ואחד

6

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ו

 תלמיד חכם צריך שיהא צנוע באכילה, ובשתייה, וברחיצה, ובסיכה, ובנעילת הסנדל, ובתשמיש המטה, בהליכתו, ובעטיפתו, בקולו, ברוקו, ובמעשיו הטובים. מה כלה זו כל זמן שהיא בבית אביה מצנעת עצמה, וכשהיא יוצאה מפרסמת עצמה, ואומרת כל מי שיודע עדות יבא ויעיד, כך תלמיד חכם צריך שיהא צנוע במעשיו, ומפורסם בדרכיו הנאים, רודף אחר האמת ולא אחר השקר, אחר האמונה ולא אחר הגזל, אחר הענוה ולא אחר הגסות, אחר השלום ולא אחר המחלוקת, אחר עצת זקנים ולא אחר עצת ילדים, אחר הארי ולא אחר האשה. הלכה גואיזהו המכבד, מאכיל, ומשקה, מלביש, ומנעיל, מכניס, ומוציא, אחד הרב ואחד חכם. ואיזה המבזה, לא

7

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 משה, שנאמר לא כן עבדי משה, ושפל רוח, מאהרן, דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך י"י צבאות הוא, וכתיב תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון, ואין לך שפל רוח יותר מרודף שלום, וחשב בדעתך היאך הוא רודף שלום, אם איני משפיל רוחו והולך, הא כיצד, אדם מקללהו, אומר לו שלום, אדם מריב עמו, ושותק, ועוד אם רבו שנים, הוא משפיל רוחו והולך אצל זה וירצהו על זה, וכן לזה, שכך היתה אומנותו של אהרן הצדיק, שמע על שנים שהיו מריבין, הולך אצל האחד, ואומר לו שלום

8

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ה

 וממשלה וחקור דין, דיני ממונות.ומגלין לו רזי תורה, דבר מתוך דבר.ונעשה כמעין שאינו פוסק, כמעין מכון, דמחכם, לא פסק.וכנהר שמתגבר והולך, דכל יומא טעם חדש מתחדש לו.והוי צנוע וארך רוח, דאף על גב דמחכם טפי, ואינשי לא חכמין אשיטפיה, לא תדונון בנזיפה.ומוחל על עלבונו, שלא רודף ריבו; ומגדלתו ורוממתו. הלכה גר' יהושע בן לוי אומר בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם, ואומר והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב

9

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ט

 לעולם, ואם עוסקין לשמה, רואין. המצפה לשכר חמורו ולשכר אשתו אינו רואה סימן ברכה.מאי טעמא, משום דכתיב יודע צדיק נפש בהמתו, בהמה יודעת נפש צדיק.שכר אשתו, דכתיב ללחמך ללחם ביתך, ואחר כך, לנערותיך. אמר רבא כל הכופה אשתו ובני ביתו למלאכה, יצר הרע מסתלק מהן, שנאמר נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח, אתיא כדתנן, ר' שמעון אומר המדיר את אשתו מלעשות מלאכה, יוציא ויתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שעמום. הלכה כאהמשתכר בקנים ובקנקנים, אינו רואה סימן ברכה.משום דשלטא בהו עינא, הילכך בשמן, אבל לא ביין. הלכה כבפעם אחת היה ר' עקיבה דורש מפני הסכנה

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ג

 את הגדיש בשבת פטור מפני שנידון בנפשו: גמ' בן פדייא אמר כל המקלקלין פטורין חוץ מן המבעיר והעושה חבורה. א"ר יוחנן במבעיר אינו חייב עד שיהא צריך לאפר והעושה חבורה אין חייב עד שיהא צריך לדם. והתנינן שורו. שורו צריך את האפר:הלכה יאמתני' שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק זה אומר שורך הזיק והלה אומר לא כי אלא בסלע לקה המוציא מחבירו עליו הראייה היו שנים רודפין אחר אחד זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק שניהם פטורין ואם היו שניהן של איש אחד שניהן חייבין היה אחד גדול ואחד קטן הניזק אומר הגדול הזיק והמזיק

1234567891011121314151617181920