רוב

רוב מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 41861 מקורות עבור רוב. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת אבות פרק ג

 למקום שנאמר (דברים י"ד) בנים אתם לה' אלהיכם חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה חבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר (משלי ד) כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו:משנה טו[*] הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב המעשה:משנה טז[*] הוא היה אומר הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים החנות פתוחה והחנוני מקיף והפנקס פתוח והיד כותבת וכל הרוצה ללות יבא וילוה והגבאים מחזירים תדיר בכל יום ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו ויש להם על מה שיסמוכו והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה:משנה יז[*] רבי

2

משנה מסכת אהלות פרק ב

 במשנה א[*] אלו מטמאין באהל המת וכזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב השדרה והגלגולת אבר מן המת ואבר מן החי שיש עליהן בשר כראוי רובע עצמות מרוב הבנין או מרוב המנין ורוב בנינו ורוב מנינו של מת אע"פ שאין בהם רובע טמאין כמה הוא רוב מנינו מאה ועשרים וחמשה:משנה ב[*] רביעית דם ורביעית דם תבוסה ממת אחד רבי עקיבא אומר משני מתים דם קטן שיצא כולו ר' עקיבא אומר כל שהוא וחכ"א רביעית כזית רמה בין חיה בין מתה ר' אליעזר מטמא כבשרו וחכמים מטהרים אפר שרופים רבי אליעזר אומר שעורו ברובע וחכמים מטהרין מלוא תרווד

3

משנה מסכת בכורות פרק ו

 שחול שנשמטה ירכו וכסול שאחת מירכותיו גבוהה:משנה ח[*] נשבר עצם ידו ועצם רגלו אף על פי שאינו ניכר מומין אלו מנה אילא ביבנה והודו לו חכמים ועוד שלשה הוסיף אמרו לו לא שמענו את אלו את שגלגל עינו עגול כשל אדם ופיו דומה לשל חזיר ושניטל רוב המדבר של לשונו ובית דין של אחריהן אמרו הרי אלו מומין:משנה ט[*] מעשה שהלחי התחתון עודף על העליון ושלח רבן שמעון בן גמליאל לחכמים ואמרו הרי זה מום אזן הגדי שהיתה כפולה אמרו חכמים בזמן שהיא עצם אחד מום ואם אינה עצם אחד אינה מום רבי חנניא בן גמליאל אומר זנב

4

משנה מסכת ברכות פרק ז

 נברך לה' אלהינו אלהי ישראל באלף והוא אומר ברכו ברבוא אומר נברך לה' אלהינו אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו ברבוא והוא אומר ברכו כענין שהוא מברך כך עונין אחריו ברוך ה' אלהינו אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו ר' יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הן מברכין שנאמר (תהלים סח) במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל אמר רבי עקיבא מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מועטין אומר ברכו את ה' רבי ישמעאל אומר ברכו את ה' המבורך:משנה ד[*] שלשה שאכלו כאחד אינן רשאין ליחלק וכן ארבעה וכן חמשה ששה נחלקין עד

5

משנה מסכת חולין פרק ב

 משנה מסכת חולין פרק במשנה א[*] השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו כשרה ורובו של אחד כמוהו רבי יהודה אומר עד שישחוט את הוורידין חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה שחיטתו כשרה:משנה ב[*] השוחט שני ראשין כאחד שחיטתו כשרה שנים אוחזין בסכין ושוחטין אפילו אחד למעלה ואחד למטה שחיטתו כשרה:משנה גהתיז את הראש בבת אחת פסולה היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת אם יש בסכין מלא צואר כשרה היה שוחט והתיז שני ראשים בבת אחת אם יש בסכין מלא צואר אחד כשרה במה דברים אמורים בזמן שהוליך

6

משנה מסכת חולין פרק ג

 משנה א[*] אלו טרפות בבהמה נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת ניקב קרום של מוח ניקב הלב לבית חללו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה ניטל הכבד ולא נשתייר הימנו כלום הריאה שניקבה או שחסרה רבי שמעון אומר עד שתינקב לבית הסמפונות ניקבה הקיבה ניקבה המרה ניקבו הדקין הכרס הפנימית שניקבה או שנקרע רוב החיצונה רבי יהודה אומר הגדולה טפח והקטנה ברובה המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ נפלה מן הגג נשתברו רוב צלעותיה ודרוסת הזאב רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה דרוסת הנץ בעוף הדק ודרוסת הגס בעוף הגס זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה:משנה ב[*] ואלו כשרות

7

משנה מסכת חולין פרק ד

 אמו מטהרתו רבי שמעון שזורי אומר אפילו בן שמנה שנים וחורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו קרעה ומצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו:משנה ו[*] בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה פסולה וכן שניטל צומת הגידין נשבר העצם אם רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו:משנה ז[*] השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש היפה תאכלנה ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבלות חישב עליה מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות שליא שיצתה מקצתה אסורה באכילה סימן ולד באשה וסימן ולד בבהמה המבכרת שהפילה שליא ישליכנה

8

משנה מסכת יבמות פרק יב

 פסולה בסנדל שיש לו עקב כשר ושאין לו עקב פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה:משנה ב[*] חלצה בסנדל שאין שלו או בסנדל של עץ או בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלוך בו או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו חליצתה כשרה חלצה בלילה חליצתה כשרה ור' אליעזר פוסל בשמאל חליצתה פסולה ורבי אליעזר מכשיר:משנה ג[*] חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשרה קראה ורקקה אבל לא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה רבי אליעזר אומר חליצתה פסולה רבי עקיבא אומר חליצתה כשרה אמר רבי אליעזר ככה יעשה

9

משנה מסכת כלאים פרק ט

 משנה מסכת כלאים פרק טמשנה א[*] אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים ואינו מטמא בנגעים אלא צמר ופשתים אין הכהנים לובשין לשמש בבית המקדש אלא צמר ופשתים צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם רוב מן הגמלים מותר ואם רוב מן הרחלים אסור מחצה למחצה אסור וכן הפשתן והקנבוס שטרפן זה בזה:משנה ב[*] השיריים והכלך אין בהם משום כלאים אבל אסורים מפני מראית העין הכרים והכסתות אין בהם משום כלאים ובלבד שלא יהיה בשרו נוגע בהן אין עראי לכלאים ולא ילבש כלאים אפי' ע"ג עשרה אפי' לגנוב את המכס:משנה ג[*] מטפחות הידים מטפחות הספרים מטפחות

10

משנה מסכת כלים פרק יא

 הצפויין מכני כלים ומאוגני כלים מאזני כלים מן השחולת ומן הגרודות טהורין רבי יוחנן בן נורי אומר אף מן הקצוצות משברי כלים מן הגרוטים ומן המסמרות שידוע שנעשו מכלי טמאין מן המסמרות בית שמאי מטמאין ובית הלל מטהרין:משנה ד[*] ברזל טמא שבללו עם ברזל טהור אם רוב מן הטמא טמא ואם רוב מן הטהור טהור מחצה למחצה טמא וכן מן החלמא ומן הגללים קלוסטרא טמאה ומצופה טהורה הפין והפורנה טמאין והקלוסטרא ר' יהושע אומר שומטה מפתח זה ותולה בחברו בשבת ר' טרפון אומר הרי היא לו ככל הכלים ומטלטלת בחצר:משנה ה[*] עקרב של פרומביא טמאה ולחיים טהורים ר'

1234567891011121314151617181920