רדב"ז הלכות ביכורים פרק ד

רדב"ז הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה א
[א] כל המביא בכורים וכו'. משנה פ"ק יש מביאין בכורים וקוראין ויש מביאין ולא קוראין ויש שאינם מביאין וכו':
הלכה ב
[ב] ואלו מביאין ולא קורין וכו'. שם במשנה האפוטרופוס והשליח והעבד והאשה והטומטום והאנדרוגינוס מביאין ולא קורין שאינם יכולין לומר אשר נתתה לי ה':
הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא וכו'. שם במשנה אלו מביאין ולא קורין הגר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר אשר נשבעת לאבותינו לתת לנו ומשנה זו אינה הלכה דגרסי' בירושלמי תני בשם רבי יהודה גר עצמו מביא וקורא מה טעם כי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.