רדב"ז הלכות ביכורים פרק ג

רדב"ז הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה א
[א] הבכורים ניתנים לאנשי משמר וכו'. במשנה פרק ג' הגוזלות שעל גבי הסלים עולות ומה שבידם ניתנין לכהנים כלומר הפירות שבידם לכהנים של אותו משמר ותניא רבי יוסי אומר לא היו נותנין הגוזלות ע"ג הסלים שלא ינבלו הבכורים אלא תולין אותם חוץ לסלים:
ולפיכך זר שאכל בכורים בכ"מ וכו'. במשנה פרק ב' התרומה והבכורים חייבים עליהם מיתה וחומש ואסורים לזרים כלומר אפילו פחות מכשיעור והם נכסי כהן ועולין באחד ומאה וטעונים רחיצת ידים והערב שמש הרי אלו כתרומה ובכורים משא"כ במעשר. והא דתניא בתוספתא חומ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.