רדב"ז הלכות אבל פרק ט

רדב"ז הלכות אבל פרק ט

  

הלכה א
[א] כל הקרעים שקורע אדם וכו'. פרק אלו מגלחין בברייתא על כל המתים כולם שולל לאחר שבעה ומאחה לאחר שלשים על אביו ועל אמו שולל לאחר שלשים ואינו מאחה לעולם והאשה שוללתו לאלתר מפני כבודה:
הלכה ב
[ב] כדרך שקורע אדם וכו'. הואיל והשוה אותו לאביו ולאמו משמע דברבו מובהק איירי שכך כתב בהל' ת"ת וכשימות רבו קורע כל בגדיו עד שמגלה את לבו ואינו מאחה לעולם דפסק כר' יוחנן דאמר הלכה כר' יהודה דאמר רבו שרוב חכמתו ממנו. ומה שלא כתב רבינו דין רבו שאין רוב חכמתו ממנו אם חייב לקרוע אפשר שסמך ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.