רדב"ז הלכות אבל פרק ו

רדב"ז הלכות אבל פרק ו

  

הלכה א
[א] מדברי סופרים שיהיה וכו'. פ' אלו מגלחין שלשים יום מנא לן יליף פרע פרע מנזיר כתיב הכא ראשיכם אל תפרעו וכתיב התם גדל פרע שער ראשו מה להלן שלשים אף כאן שלשים יום ותימה על רבינו דשביק תלמודא דידן וסמך על הירושלמי וזו היא השגתו של הראב"ד ז"ל. וי"ל דלא ילפינן מנזיר אלא גדול שער אבל שאר דברים מנין לפיכך סמך על הירושלמי דאסמכוהו אקרא דובכתה את אביה ואת אמה דכתיב וגלחה את ראשו ועשתה את צפרניה והסירה את שמלת שביה ויליף שפיר דכל מיני נוול נוהגין שלשים יום וכן משמע מלשון רבינו שכתב מכלל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.