רבינו בחיי בראשית פרשת נח פרק ט

רבינו בחיי בראשית פרשת נח פרק ט

  

(ג) כירק עשב נתתי לכם את כל. ממה שהזכיר "נתתי לכם את כל" הייתי מתיר כל בשר כדעת האומות, לכך הוצרך לומר "כירק עשב", כשם שיש בעשבים חלק מותר שהם טובים ומועילים, וחלק נמנע שהם מזיקים וממיתים, כן יש בבעלי חיים חלק מותר והוא מה שהותר בתורה, וחלק הנמנע והוא מה שאסרה התורה. וזהו הנכון בפשט הכתוב כי לא בא הכתוב להתיר כל בשר.
ורז"ל דרשו: (סנהדרין נז א) "כירק עשב" שנתתי לאדם הראשון ולא התרתי לו הבשר "נתתי לכם את כל", התרתי לכם כל דבר ואפילו הבשר, לפי שכל הבשר נתחייב כלייה במבול ובזכותך נצולו, ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.