ראייה

ראייה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5062 מקורות עבור ראייה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ב

 ואפילו מכתתת טמאה מפני שהקבר מצרפה: הלכה והגלגלת שהיה בה נקב אחד ארוך או שהיו בה נקבים הרבה מצטרפין למלוא מקדח אמר ר' יוסי בן המשולם מעשה בעין בול אחד שנחתכה גלגלתו וטלה עליו הרופא מטלית של קרוייה וחיה אמר לו ר' שמעון בן אלעזר משם ראייה אף על פי שחיה כל ימות החמה משירדו גשמים נכנסה עליו צנה ומת: הלכה זכזית בשר הפורש מאבר מן החי ר' אליעזר מטמא השיבו את ר' אליעזר שלש תשובות לא אם אמרת במת שיש בו רוב רובע רקב תאמר באבר מן החי שאין בו רוב רובע רקב דבר אחר מי תלוי

2

תוספתא מסכת זבים (צוקרמאנדל) פרק א

 תוספתא מסכת זבים (צוקרמאנדל) פרק א הלכה אהרואה ראייה אחת של זב בית שמאי אומרים כשומרת יום כנגד יום ובית הלל אומרים כבעל קרי ואלו ואלו מודים שהוא טובל ואוכל את פסחו לערב אמרו להן בית הלל לבית שמאי אי אתם מודים שהוא טובל ואוכל את פסחו לערב אמרו להן בית שמאי אי אתם מודים שאם יראה למחר שהוא טמא הרי הוא כשומרת יום כנגד יום שאם תראה למחר שהיא טמאה: הלכה בהמסיט את הראייה בית שמאי אומרים תלוי בית הלל אומרים טהור משכבו ומושבו בית שמאי אומרים תלוי ובית הלל אומרים טהור: הלכה גראה שתי ראייות

3

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ג

 לה שנים מלמעלה איזה שור שקדמו קרניו לטלפיו זה פרו של אדם הראשון שנ' ותיטב לי"י משור פר מקרין ומפריס: הלכה כאאלו הן סימני חיה כל שיש לה קרנים וטלפים ר' דוסא אומר יש לה קרנים אי אתה צריך לשאל על הטלפים ואף על פי שאין ראייה לדבר זכר לדבר ותיטב לי"י משור פר מקרין ומפריס: הלכה כברבן שמעון בן גמליאל אומר כל שיש לו אצבע יתירה בעוף טהור כל העוף הדורס טמא ר' שמעון בן אלעזר אומר כל הקולט באויר ואין קרקבנו נקלף ר' אלעזר בר' צדוק אומר כל הנותן על גבי משיחה החולק שתים לפניו ושתים

4

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק א

 ומצאת טהור וישבה שתי שעות ושלש שלש ולא בדקה ולרביעי בדקה ומצאה טמא הרי זו אינה מטמא מפקידה לפקידה אלא מעת לעת וזהו שאמרו מעת לעת ממעטת על יד מפקידה לפקידה ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעת לעת: הלכה גטומטום ואנדרוגינוס שראו דיין שעתן גיורת שראתה ראייה ראשונה דייה שעתה דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה והרואה מאונס דייה שעתה: הלכה דואיזהו מאונס חלתה וראתה קפצה וראתה הכתה בעלה וראתה נשאת משא כבד וראתה זה הוא אונס וכיצד דייה שעתה ישבה על גבי מטה על גבי כסא ועל גבי

5

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ד

 ולמה אמרו נקבה שאם תראה יום שבעים וארבעה ותראה יום שמונים ואחד נמצאת מונה תחלת נדה לראשון ותחלת נדה לאחרון: הלכה יזאמר ר' ישמעאל מעשה בגלפטרה מלכת אלכסנדריס שהביא שפחותיה שנתחייבו מיתה למלך וקרעתן ונמצא הזכר נגמר לארבעים ואחד ונקבה לשמונים ואחד אמרו לו אין מביאין ראייה מכאן ומהיכן מביאין ראייה מי שנכנסה אצל בעלה או ממי שבא בעלה ממדינת הים:

6

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ח

 הלכה הכל עוברות אחת ומניקות אחת אין תולות זו בזו עוברה ומניקה וזקנה אינן תולות זו בזו אמר ר' מאיר מעשה בשקמה שבכפר סבא שהיו מוחזקין בו טומאה בדקוהו ולא מצאו תחתיו כלום פעם אחת באה הרוח ופרכתו משרשיו נמצאת גלגלת שלמה דבוקה בשרשיו אמר לו משם ראייה שלא בדקוה כל צרכו: הלכה ואמר ר' יוסי מעשה במערה בשיחין שהיו מוחזקין בו טומאה בדקוה והיתה חלקה כצפורן פעם אחת נכנסו פועלין לתוכה מפני גשמים וכשהיו מהרסין בקרדומות שבידיהן בדקו ומצאו שם מכתשת מלאה עצמות: הלכה זאמר ר' יוסי מעשה בסלע בית חורין שהיו מוחזקין בו טומאה ואינן

7

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ג

 ואשמות והדמים אין בית דין ממשכנין אותן ואם מתו אין היורשין חייבין להביא והדמים שנישומו הרי הן כערכין: הלכה טזעולות הבאות עם חטאות בית דין ממשכנין אותן ואם מתו היורשין חייבין להביא הביא חטאתו ולא הביא עולתו בית דין ממשכנין עליה ואם מתו היורשין חייבין להביא ראייה הביא עולתו ולא הביא חטאתו אין בית דין ממשכנין עליה ואם מתו אין היורשין חייבין להביא: הלכה יזחייבי עולות והדמין ושלמין וערכין וחרמין והקדשות ונדרים ונדבות וחטאות ואשמות וצדקות ומעשרות לקט שכחה ופאה ובכור ומעשר בהמה והפסח כיון שעברו עליהן שלש רגלים עובר עליהן משום בל תאחר: הלכה יחר' שמעון

8

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ד

 מצאנך ולא כל צאנך: הלכה כזוכן היה ר' אלעזר בן עזריה אומר מי שיש לו עשרה מנה מתעסק בירק בקדרה בכל יום עשרים מנה מתעסק ירק בקדרה ואלפס חמשים מנה ליטרא בשר מערב שבת לערב שבת מאה מנה ליטרא בשר בכל יום אף על פי שאין ראייה לדבר זכר לדבר שנ' ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן והיה מרוב עשות חלב יאכל חמאה ממאה לוג חלב יוצא לוג חמאה: הלכה כחר' אומר הרי הוא אומר אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל וג' והלא סופינו לרבות שירש ושלקח ושנתן לו במתנה הא אינו אומר ואמרת

9

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ב

 ההמשביע את הגוים ואת הנשים ואת הקטנים ואת הקרובים ואת הפסולים פטורין שנ' והוא עד בעד שראוי להוציא ממון הכתוב מדבר יצאו אילו שאין ראיין להוציא ממון ר' אלעז' אומ' המשביע בעד אחד פטור שאין ראוי להוציא ממון עדות ממון מתקיימת בראייה שלא בידיעה ובידיעה שלא בראייה ואיזו היא ראייה שאין בה ידיעה תן לי מאתים זוז שיש לי בידך אין לך בידי לא מניתי לך במעמד פלוני ופל' יאמרו ואני אתן זו היא ראייה שאין בה ידיעה ואיזו היא ידיעה שאין בה ראייה תן לי מאתים זוז שיש לי בידך אין לך בידי לא הודיתה לי במעמד פלוני

10

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ד

 שנים נותן לעניים שליש שנה אחת נותן לעניים מחצה הלכה דמאימתי מותר אדן ליקח הלוף במוצאי שביעית מכל מקום ר' יהודה או' מיד אמ' ר' יהודה מעשה והיינו בעין כושי והיינו אוכלין לוף במוצאי החג של שביעית על פי ר' טרפון אמ' לו ר' יוסה משם ראייה עמכם הייתי ומוצאי פסח היה הלכה האין מוכרין פירות שביעית לחשוד על השביעית אחד זרעים הנאכלין ואחד זרעים שאין נאכלין בית שמיי או' לא ימכר לו שדה בשביעית ובית הלל מתירין הלכה וואי זו היא ארץ ישראל מנהר דרומה של כזיב והלך סמוך לעמון ומואב ארץ מצרים שתי ארצות הן

1234567891011121314151617181920