ראיות

ראיות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11639 מקורות עבור ראיות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת כלים פרק א

 באהל מה שאין כולם מטמאין:משנה ה[*] עשר טומאות פורשות מן האדם מחוסר כפורים אסור בקדש ומותר בתרומה ובמעשר חזר להיות טבול יום אסור בקדש ובתרומה ומותר במעשר חזר להיות בעל קרי אסור בשלשתן חזר להיות בועל נדה מטמא משכב תחתון כעליון חזר להיות זב שראה שתי ראיות מטמא משכב ומושב וצריך ביאת מים חיים ופטור מן הקרבן ראה שלש חייב בקרבן חזר להיות מצורע מוסגר מטמא בביאה ופטור מן הפריעה ומן הפרימה ומן התגלחת ומן הצפרים ואם היה מוחלט חייב בכולן פירש ממנו אבר שאין עליו בשר כראוי מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באהל ואם יש עליו בשר כראוי

2

משנה מסכת מגילה פרק א

 זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרת:משנה ו[*] אין בין המודר הנאה מחבירו למודר ממנו מאכל אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש אין בין נדרים לנדבות אלא שהנדרים חייב באחריותן ונדבות אינו חייב באחריותן:משנה ז[*] אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלש אלא קרבן אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט אלא תגלחת וצפרים:משנה ח[*] אין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית:משנה

3

משנה מסכת נגעים פרק ז

 והכווה את המחיה עובר בלא תעשה ולטהרה עד שלא בא אצל הכהן טהור לאחר החלטו טמא אמר רבי עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע הולכין לגדווד בתוך הסגירו מה הוא אמרו לי לא שמענו אבל שמענו עד שלא בא אצל הכהן טהור לאחר החלטו טמא התחלתי מביא להם ראיות אחד עומד בפני הכהן ואחד בתוך הסגירו טהור עד שיטמאנו הכהן מאימתי היא טהרתו ר' אליעזר אומר לכשיולד לו נגע אחר ויטהר ממנו וחכמים אומרים עד שתפרח בכולו או עד שתתמעט בהרתו מכגריס:משנה ה[*] מי שהיתה בו בהרת ונקצצה טהורה קצצה מתכוין ר' אליעזר אומר לכשיולד לו נגע

4

משנה מסכת סנהדרין פרק ג

 חייב ומנין לכשיצא אחד מן הדיינים לא יאמר אני מזכה וחבירי מחייבין אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי על זה נאמר (ויקרא י"ט) לא תלך רכיל בעמך ואומר (משלי י"ט /יא/) הולך רכיל מגלה סוד:משנה ח[*] כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין אמרו לו כל ראיות שיש לך הבא מכאן עד שלשים יום מצא בתוך שלשים יום סותר לאחר שלשים יום אינו סותר אמר רבן שמעון בן גמליאל מה יעשה זה שלא מצא בתוך שלשים ומצא לאחר שלשים אמרו לו הבא עדים ואמר אין לי עדים אמרו הבא ראיה ואמר אין לי ראיה ולאחר זמן הביא ראיה ומצא

5

משנה מסכת פסחים פרק ח

 בו כזית לכל אחד ואחד נימנין ומושכין את ידיהן ממנו עד שישחט רבי שמעון אומר עד שיזרוק עליו את הדם:משנה ד[*] הממנה עמו אחרים בחלקו רשאין בני חבורה ליתן לו את שלו והוא אוכל משלו והן אוכלין משלהן:משנה ה[*] זב שראה שתי ראיות שוחטין עליו בשביעי ראה שלש שוחטין עליו בשמיני שלו שומרת יום כנגד יום שוחטין עליה בשני שלה ראתה שני ימים שוחטין עליה בשלישי והזבה שוחטין עליה בשמיני:משנה ו[*] האונן והמפקח את הגל וכן מי שהבטיחוהו להוציאו מבית האסורים והחולה והזקן שהן יכולין לאכול כזית שוחטין עליהן על כולן אין שוחטין עליהן בפני עצמן שמא

6

תוספתא מסכת זבים (צוקרמאנדל) פרק ג

 תוספתא מסכת זבים (צוקרמאנדל) פרק ג הלכה אחומר בזב שאין בזבה ובזבה שאין בזב שהזב טעון ביאת מים חיים והזבה אינה טעונה ביאת מים חיים זב מטמא בזיבת בן יומו וזבה לעשרת ימים זב אם ראה שלש ראיות לשלשה ימים מטמא בהן וזבה פעמים שהיא רואה שלש ראיות לשלשה ימים אינה מטמא בהן זב אין ימים שלו עומדין לפניו מה שאין כן בזבה זב נזקק לספירת שבעה בשתי ראייות מה שאין כן בזבה זב נזקק לספירת שבעה לשתי ראייות מה שאין כן בזבה זב אין מינו סותרו מה שאין כן בזבה זב מטמא בלובן מה שאין כן בזבה: הלכה

7

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק א

 יבאין בין כזית מן המת לעצם כשעורה אלא טומאת אהל בלבד הלכה יגאין בין אבר מן המת לאבר מן החי אלא שאבר מן המת הבשר הפורש ממנו טמא ואבר מן החי הבשר הפורש ממנו טהור הלכה ידאין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלש אלא קרבן אין בין זב לזבה אלא שהזב טעון ביאת מים חיים זבה אינה טעונה ביאת מים חיים הלכה טואין בין זבה לנדה אלא קרבן אין בין זבה ליולדת אלא הבאת קרבן אין בין נדה לשומרת יום כנגד יום אלא ספירת שבעה בלבד הלכה טזאין בין בית המוסגר לבית המוחלט אלא

8

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ו

 לחזור בהם עד שיגמר הדין או עד שיתנו לו זמן נתנו לו זמן הביא בתוך הזמן מקבלין הימנו לאחר הזמן אין מקבלין הימנו דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אפילו הביא אחר שלש שנים מקבלין הימנו וסותרין דבריו של זה יש לך עדים אחרים ואמ' אין לי אלא אילו יש לך ראיות אחרות ואמ' אין לי אלא אילו לאחר זמן מצא עדים אחרים וראיות אחרות אין מקבלין הימנו עד שיביא ראיה שלא היה יודע מעולם בהן לעולם העדים יכולין לחזור בהם עד שתחקר עדותן בבית דין נחקרה עדותן בבית דין אין יכולין לחזור בהן וזה הוא כללו של דבר: הלכה ה

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק א

 דרבנן בעי אמר הרי עלי וחזר ואמר הרי זה [דף ט עמוד א] ר' חיננא בעי לא מסתברא דידה אמר הרי זה וחזר ואמר הרי עלי איסור חמור חל על איסור קל אין איסור קל חל על איסור חמור:הלכה חמתני' אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלש אלא קרבן אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה תגלחת וצפרים: גמ' א"ר יודה בר פזי דר' לעזר היא דרבי לעזר אמר אף בשלישית בודקין אותו מפני הקרבן ברם כרבנן השנייה מאונס טהור והשלישית מאונס טמא א"ר יוסה אין לית היא דרבנן ולא אוף דר' לעזר לית היא

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת נדה פרק א

 מיניקה אמר רבי זעירא אתייא דרב ודרבי יוחנן כרבי חנינה וכולהון פליגין על שיטתיה דשמואל דמר רבי לעזר בשם רבי חנינה פעם אחת הורה רבי כקולי רבי מאיר וכקולי רבי יוסי היך עבידא הוכר עוברה ואחר כך ראת רבי מאיר אומר דייה שעתה רבי יוסי אומר מטמא מעת לעת ראת ראיות הרבה והפסיקה שלש עונות ואחר כך ראת רבי מאיר אומר מטמא מעת לעת רבי יוסי אומר דייה שעתה. ואם אומר את נותנין לה כל ימי עיבורה וכל ימי מיניקותה למה לי כקולי רבי יוסי הדא דרבי מאיר קלילא מדרבי יוסי. אמר רבי מנא קומי רבי יוסי או נימר רבי

1234567891011121314151617181920