רא"ש

רא"ש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4501 מקורות עבור רא"ש. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 ואתפשטותא דנקודה דזהר סתים דא, אי בהאי כתיב ברא לית תווהא דכתיב (בראשית א') ויברא אלהים את האדם בצלמו: זהר רזא דא בראשית קדמאה דכלא שמיה אהיה שמא קדישא גליפא בסטרוי (נ"א נהיר ונ"א בגלפא נהיר) אלהים גליפא בעיטרא (נ"א בגלופא דעיטרא) אש"ר היכלא טמיר וגניז שריאותא דרזא דראשית אש"ר רא"ש דנפיק מראשית, וכד [דף טו עמוד ב] אתתקן לבתר נקודה והיכלא (כסדרא) כחדא כדין בראשית כליל (ראשית) ראשיתא עלאה בחכמתא לבתר אתחלף גוון ההוא היכלא ואקרי בית (נ"א ומיניה אתחדש היכלא) נקודה עלאה אקרי רא"ש כליל דא בדא ברזא בראשית כד איהו כלא כחדא בכללא חדא עד לא הוי

2

זוהר כרך א (בראשית) פרשת חיי שרה

 דא אשה יראת יי', ובין זרעך אלין שאר עמין עעכו"ם, ובין זרעה אלין ישראל, הוא ישופך ראש דא קודשא בריך הוא דזמין לבערא ליה מעלמא דכתיב (ישעיה כ"ה) בלע המות לנצח וכתיב (זכריה י"ג) ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ראש דא לזמנא דאתי דיתערון מיתיא דהא כדין להוי עלמא רא"ש דיתקיים ברא"ש דאיהו עלמא עלאה, ואתה תשופנו עקב, דא בהאי עלמא השתא דאיהו עקב ולאו איהו בקיומא וההוא חויא נשיך לעלמא ואחשיך אנפי בריין, ת"ח יומין דבר נש אתבריאו וקיימו באינון דרגין עלאין כיון דמסיימו לאתקיימא באינון דרגין דכתיב (תהלים צ') ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו' מכאן ולהלאה

3

תיקוני זוהר תקונא תליתאה

 ג'בראשית תמן ירא"ת מה אשתאר מאינון אתוון ש"ב ורזא דמלה שב [דף יח עמוד ב] ביראת י"י ואם לית דחילו לית חכמה כמה דאוקמוהו אם אין יראה אין חכמה בגין דיראה היא אוצרא לחכמה איהי גניזו דילה איהי טמירו דילה איהי ביתא דמלכא ודא תקונא תליתאה כגוונא דא בראשית רא"ש בי"ת ורזא דמלה בחכמה יבנה בית ומאן דבעי למחזי למלכא לית ליה רשו למחזייה אלא בביתיה ורזא דמלה חכמה לא אשתמודעא אלא בביתיה כגוונא דא עמודא דאמצעיתא דאיהו יקו"ק לא אשתמודע לנביא וחוזה אלא בהיכליה דאיהו אדנ"י ורזא דמלה וי"י בהיכל קדשו ואיהי כן בקדש חזיתיך בקוד"ש בגימטריא בית

4

תיקוני זוהר תקונא תמינאה

 תיקוני זוהר תקונא תמינאהתקונא תמינאהבראשית ש' שמי"ם יר"א שמי"ם יר"א בי"ת דיליה דאיהו רא"ש בי"ת דחיל ליה בביתיה דא הוא בראשית ואיהו וממנן דיליה לא דחילו מניה וחריבו ביתיה בית ראשון ובית שני ובגין דא וחפרה הלבנה דאיהי נחש אשת זנונים ובושה החמה דאיהי גיהנם דנחש אשת זנונים חריבת ביתא דשכינתא וחמה דאיהי גיהנם סם המות אוקידת היכלא ובזמנא דקודשא בריך הוא בני לון כמלקדמין דכתיב בונה ירושלים י"י בההוא זמנא וחפרה הלבנה ובושה החמה אימתי בזמנא דכי מלך י"י צבאו"ת דבניינא קדמאה אתעביד על ידי דבר נש ובגין דא שליטו עלייהו בגין דאם י"י לא יבנה בית

5

תיקוני זוהר תקונא תלתין

 וצונו בצדיק על כל פקודא ופקודא בגין דחד איהו מצווה וחד עושה חד מצווה על המצוה דאיהי שכינתא מצות י"י ברה מאירת עינים וחד עושה עשייתה דאיהו מעשה דפקודא דהכי אוקמוהו מארי מתניתין גדול המצווה ועושה ממי שאינו ועושה ועושה ועוד מצווה דא עמודא דאמצעיתא דאיהו מצווה מסטרא דאבא דאיהו רא"ש ומסטרא דאימא דאיהי אש"ר והכי צדיק מצווה ועושה מתרוייהו ובגין דא אתמר על תרוייהו אשר קדשנו אימא קדשנו ואבא צונו על מאן על שכינתא תתאה דאיהי פטר כל רחם פתיחו דרחם דאיהו רמ"ח פקודין איהי מצות י"י בכל אבר ואבר דמלכא איהי מצוה ועוד אשר קדשנו מסטרא דאבא [דף

6

תיקוני זוהר תקונא חד וארבעין

 תיקוני זוהר תקונא חד וארבעיןתקונא חד וארבעין ליום כ"אבראשית תמן תשר"י ודא דרועא תניינא יום תניינא יש"ת חשך סתרו [דף פא עמוד ב] אשתאר ר' איהי רא"ש השנה ותמן הבדלה בין טוב לרע ובראש השנה מלכא איהו דין וכל ספירן אתקריאו דינין ומשפטין מסטריה וכל צבא השמים קיימין עליה מימיניה ומשמאליה אלין מיימינין לכף זכות ואלין משמאילין לכף חובה וכד ישראל יתערון בשופרות וסלקין תמן לשכינתא דאיהי תרועת מלך בעשרה שופרות בגין דאיהי לא סלקא פחות מעשרה בההוא זמנא ויהי מבדיל בין מים למים אפריש קודשא בריך הוא בין אלין דמיימינים לכף זכות ובין אלין דמשמאילים לכף חובה

7

תיקוני זוהר תקונא חמשין וחמש

 תיקוני זוהר תקונא חמשין וחמש[דף פח עמוד א] תקונא חמשין וחמש ליום כ"חבראשית ברא בי"ת רא"ש ואינון אבא ואימא ברא תרגום ברא איהו עמודא דאמצעיתא ועליה אתמר ונהר יוצא מעדן אית עדן ואית עדן הדא הוא דכתיב (תהלים ל"ו) ונחל עדניך תשקם עדניך ודאי דא עדן עלאה כתר עלאה עדן דלתתא דא י' ואית עדן דלתתא ודא אימא עלאה ד' איהי עדן לגבי נהר דלתתא מינה הדא הוא דכתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן תא חזי כמה נהרות אינון משניין דא מן דא אית נהר ואית נהר אית נהר מנהורא דלעילא דאתקרי נהרא דמיא דאורייתא דאתמר בה

8

תיקוני זוהר תקונא חמשין ושיתא

 וכד נחתו אתלבש בשית יומין דחול שית ענפין חסד ביומא קדמאה גבורה ביומא תניינא עמודא דאמצעיתא ביומא תליתאה תלת ספירן תניינין בתלת יומין אחרנין דאינון רביעאה חמשאה ושתיתאה ועשר אמירן דא י' אבא חמש אור דא ה' אימא שית זמנין טוב ו' דאית בשית יומי דחול ה' דהששי ה' דיקו"ק רא"ש דבראשית דא כתר רישא דכל רישין ואמאי אית פרודא בגין דלית צדיק אות ברית תמן ורזא דמלה אדם אין צדיק בארץ דאיהו אות ברית תמן ובשבת דאיהו יומא שביעאה תמן קריבו ויחודא דשמא דיקו"ק וכל ספירן ובגין דא תלמידי חכמים זווגייהו מלילי שבת ללילי שבת האי עריין אינון ודאי

9

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת תרומה

 תלת נפקו תלת אחרנין ואינון שית והיינו בר"א שי"ת. אתפרש כפורתא דא לסטר דרום ומערב ואפיק תרין סמכין (נ"א כרובים) כחדא דכר ונוקבא דישתכחון דא לקביל דא. דרום איהו ראש כהן נוטל בראש ואיהו בן דכר. מערב איהו נוקבא בת יחידה בת היתה לאברהם ודאי והיינו ברזא דא בראשית ב"ת רא"ש. י' כפורתא דלא אשתמודע עד דאתפרס בפריסו ואפיק תרין אלין כגוונא דא ה וע"ד בת בת ראש בת לאברהם. י' כפורתא לאתפרסא אתהדר כפורתא ממערב לצפון ואתפרס בפריסו ואתגלייא דכר דאתאחיד בסטרא דכפורתא ונוקבא אתטמרת לתתא ואתעבידת (באר) [באש] דצפון. ורזא דא בראשית בת אש. י' כפורתא י' פריסו

10

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 מיניה. והשתא כיון דאתקדשי אצבען [אצטריך] לזקפא לון לעילא לאתערא אינון פרקין עילאין קדישין (דאתטמרו) ועל דא ה' אצבען וי"ד פרקין דאית בהון הרי י"ט וב' פרקין עילאין הרי כ"א בזרוע ימין כנגד אהיה שחשבונו כ"א. וכן ביד שמאל כ"א כנגד אהי"ה שחשבונו כ"א. וע"ד אהיה אשר אהיה. ורזא אהיה רא"ש אהיה. אש"ר הפכו רא"ש. ועל דא אמר ראשיכם שבטיכם. [דף מז עמוד א] ראשיכם זרוע ימין. שבטיכם זרוע שמאל. חמישאה דצריך לברכא בכונה כמה דאמרן בגין לאתערא ברכאן לעילא בדיוקנא דאצבען. שתיתאה למיהב מההוא מיכלא למסכנא דדא איהו כדקא יאות. ומצוה מן המובחר למיהב מההוא מיכלא דאיהו אכיל מכל

1234567891011121314151617181920