רא"ש מסכת נגעים פרק יב

רא"ש מסכת נגעים פרק יב

  

משנה א
כל הבתים. כל הבתים שבא"י דכתיב כי תבואו אל ארץ כנען ואם קנה עובד כוכבים בית בא"י אינו מטמא בנגעים דאינו אחוזת ישראל: בית עגול טריגון. שיש לו ג' זויות או שתים או חמש ובפ' גט פשוט דריש ליה למעלה הוא אומר קיר קירות שתי' ולמטה הוא אומר קיר קירות שתים הרי כאן ארבע פירוש דוקא מארבע כתלים לא פחות ולא יותר: באסקריא על ד' קירות. בנין שיש אויר תחתיו כגון שבנוי על קורות הבולטים מן הכתלים נקרא אסקריא ובת"כ דריש בית ארץ פרט לבית הבנוי בספינה ובאסקריא על ד' קורו' ובתוספתא קתני בית שבים ובית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.