רא"ש מסכת כלאים פרק א

רא"ש מסכת כלאים פרק א

  

משנה א
זונין - מין חטים הם ונקרא זונים על שם שבדור המבול כשהשחיתו דרכם היתה אף הארץ מזנה לה היו זורעים חטים ומוציאה זונין כדכתיב לא תזנה הארץ מכאן שהפירות מזנין הילכך לא הוו כלאים עם החטים, אבל עם אידך מיני תבואה הוי כלאים אע"פ שאינו מאכל אדם כדתנן בפ' ב' דמס' תרומות אם תרם מן הרע על היפה תרומתו תרומה חוץ מן הזונים על החטים שאינו אוכל מ"מ כיון שמביאין אותו ממקום למקום למאכל יונים הוי כלאים:
השעורים ושבולת שועל - מפרש בירושלמי דכולי פרקין זוגי זוגי קתני כמו שהם שנויים זוגות זוגות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.