רא"ש מסכת טהרות פרק ד

רא"ש מסכת טהרות פרק ד

  

משנה א
הזורק וכו'. פי' ככר טהור בין מפתחות טמאות ספק נגע ספק לא נגע טהור אף על גב דיש לטומאה מקום מטהרי רבנן כיון דזורק הוא ה"ל דבר שאין בו דעת לישאל ור' יהוד' חשיב ליה יש בו דעת לישאל ומטהר מפתח לבין ככרות לפי שאין לטומאה מקום:

משנה ב
השרץ וכו' ספיקו טהור. ואפילו ברה"י ואפילו הככר ביד אדם שיש בו דעת לישאל לפי שאין לטומאה מקום:

משנה ג
השרץ וכו' היו מנקרים בהם על הארץ. כיון דמונחים על הארץ חשיב מקום אע"פ שמנקרים בו ובשלהי נזיר יליף מקרא דטומאה צפה על המי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.