רא"ש מסכת זבים פרק ב

רא"ש מסכת זבים פרק ב

  

משנה א
הכל מטמאים בזיבה. אפי' קטן בן יומו וקטן. דתנן במתני' היינו פחות מבן י"ג שנה: אף הגרים. תניא בת"כ דבר אל בני ישראל בני ישראל מטמאים בזיבה ואין העובדי כוכבים מטמאים בזיבה אין לי אלא בני ישראל מנין לרבות את הגרים ואת העבדים המשוחררים ת"ל ואמרת אליהם אין לי אלא איש מנין לרבות הקטן ת"ל איש [איש] ד"ר יהודה ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר הרי הוא אומר והזב את זובו לזכר ולנקבה לזכר כל שהוא בין קטן בין גדול ולנקבה כל שהיא בין גדולה בין קטנה והא דתניא בת"כ עבדים משוחררים לאו דוקא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.