ר"ש מסכת כלאים פרק ד

ר"ש מסכת כלאים פרק ד

  

משנה א
קרחת הכרם בית שמאי אומרים כ"ד אמות - אם קרחתה כ"ד אמות מותר לזרוע שם ואם פחות מיכן אסור:
שחרב באמצעיתו ויש גפנים כל סביבות הקרחת ט"ז אמות על ט"ז אמות וכן אם הלכה הקרחת על פני רוחב הכרם שאין גפנים אלא משתי צדי הקרחת:
אם אין שם ט"ז אמה לא יביא שם זרע - אפי' באמה אמצעית דד' אמות שבצד הכרם מזה וד' אמות שבצד זה אצל הכרם הוי עבודת הכרם דעבודת הכרם ד' אמות כדתנן לקמן במכילתין (פ"ו משנה א) לפי שהיו בוצרין בשוורים ובעגלות ובעת החרישה חורשין אותה בשוורים הלכך אותן ד' אמות ככרם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.