ר"י קורקוס הלכות ביכורים פרק ג

ר"י קורקוס הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה א
[א] הבכורים ניתנין לאנשי משמר וכולי. סוף מסכת בכורים וחכמים אומרים ניתנין לאנשי משמר והם מחלקים אותם ביניהם בקדשי המקדש. וכבר ביארנו וכו' פ"ב דבכורים התרומה והבכורים חייבין עליהם מיתה וחומש ואסורים לזרים וכו' ומייתינן לה בהערל והתם ילפינן מדכתיב ותרומת ידך אלו בכורים וכבר כתבתי שדרשו כן משום דבכורים כתיב יד ולקח הכהן הטנא מידך ורש"י פירש עוד דבכורים הוא דבעו הבאת מקום דאילו תרומה ממש קדשי הגבול היא ואין בה הבאת מקום וא"כ קרא דתרומת ידך דמחייב בהבאת מקום ע"כ ובבכורים מיירי וכתב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.