קרן

קרן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8607 מקורות עבור קרן. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יב

 אהלים כתחילה ביום טוב ואין צריך לומ' בשבת [על מה נחלקו על המוסיפין שר' אליעזר אומר אין מוסיפין ביום טוב ואין צריך לומ' בשבת] וחכמים אומ' מוסיפין בשבת ואין צריך לומ' ביום טוב ר' לעזר בי ר' שמעון או' המרכיב קנה של מנורה חייב ושל סיידין פטור ר' סימאי או' קרן עגולה חייב ופשוטה פטור נשמטו לו רצועות מנעל וסנדל או שנשמט רוב הרגל הרי זה יחזיר ובלבד שלא יקשור סנדל שנפסקה אחת מאזניו או אחת מתרסיותיו יוצאין בו שתים אסור מפני מסוי שבת נפסק עקיבו או שניטל חוטמו או שנחלק לשנים אסור מפני מסוי שבת נפסק חוטמו הרי זה

52

תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק ג

 אוכלן נתנן לכהן הכהן אוכלן גר שמת וביזבזו ישראל את נכסיו ואחר כך נודע שהן של הקדש מוציאין מידן הלכה יבאמ' ר' יוסה שמעתי שהאוכל קדשי קדשים לאחר זריקת דמים משלם את הקרן ואינו משלם את החומש ר' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוקה או' משלם קרן וחומש לכהנים כהנים לוקחין בהן שלמים ומקריבין אותן לגבי מזבח הלכה יגפרוכת ארכה ארבעי' אמה ורחבה עשרים אמה והיתה נארגת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב אחרת היתה שם ארכה עשרים אמה ורחבה עשר אמות והיתה נארגת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רוקם והיתה פרוסה על פתחו

53

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ה

 זו אחד מחמשים אף זו אחד מחמשים מניין שאם תרם ועלה בידו אחד מששים שתרומתו תרומה שנ' זאת התרומה אשר תרימו ששית האיפה מחומר החטים וששיתם האיפה מחומר השעורין ר' ישמעאל בי ר' יוסה או' מערי הלוים ר' יוסה או' תשלומי תרומה חומשה וחומש חומשה הרי הן כתרומה לחייב עליהן (קרן) מיתה קרן וחומש לאוסרן בפחות ממאה לעלותן במאה ואחד ר' שמעון או' במאה מקל וחומר מה מצינו בתרומת מעשר אחד מעשרה אף זו אחד מעשרה אמ' לו לא אם אמרת בתרומת מעשר שניטלת קדש מקדש ולא נקרא שם איסור עליה תאמר בזו שניטלת קדש מחול ונקרא שם איסור עליה

54

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ו הלכה אסאה תרומה שנפלה לפחות ממאה חולין הרי זה אילו מדומעין אין חייבין עליהן קרן וחומש ואין משלמין מהן קרן וחומש ממקום אחר אלא לפי חשבון סאה תרומה שנפלה למאה והגביהה אם היו של טבל עושין אותן תרומה ומעשרות על מקום אחר או קורא שם לתרומת מעשר שבהן אם היו של מעשר טבל עושה אותן תרומה ומעשרות על מקום אחר או קורא שם לתרומת מעשר שבהן אם היו של מעשר שני מחללן על המעות בדמי תרומה חוץ מדמי תרומה שבהן אם היו של חדש ימתין עד שיבוא הפסח ויתננו לכהן הלכה בסאה

55

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ז

 תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ז הלכה אר' שמעון אומ' הסך יין של תרומה שוגג משלם את הקרן ואינו משלם את החומש האוכל תרומה נקורה והשותה יין מגולה משלם קרן וחומש נזיר ששתה יין של תרומה שוגג משלם את הקרן ואינו משלם את החומש אכל תרומה ביום הכפורים משלם קרן וחומש יין וחומץ משלם קרן וחומש הלכה בהאוכל תרומה טמיאה משלם דמי עצים לכהן אבא שאול אומ' כל דבר שיש בו שוה פרוטה חייב בתשלומין אמרו לו לא אמרו שוה פרוטה אלא בהקדש בלבד הלכה גאחד האוכל ואחד השותה ואחד הסך אכל חזר ואכל אם יש מתחלת

56

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ח

 פשתן של תרומה עד שלא הביא שליש יופך משהביא שליש יקיים דברי ר' מאיר ר' יהודה או' בשוגג עד שלא הביא שליש יופך משהביא שליש יקיים במזיד זה וזה יופך הלכה בהזורע תוספת של תרומה וסאה עולה מתוך [מאה] גדוליהן חולין גדולי הקדש אין חייבין עליהן קרן וחומש ואין משלמין מהן קרן וחומש על מקום אחר אלא לפי חשבון וחייבין בחלה הידים והטבול יום אין פוסלין בהן כדרך שפוסלין בחולין הלכה גהדש כיצד יעשה מביא קפיפה ותולה בצואר בהמה ונותן לתוכה חולין ר' שמעון או' נותן לתוכה כרשנין והן יפות להן מהכל הלכה דמאה לגינין של תרומה

57

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק מ

 והקרן קיימת [לו] לעולם הבא. אלו הן. כבוד אב ואם. וגמילות חסדים. והבאת שלום בין אדם לחבירו. ותלמוד תורה כנגד כולם: ארבעה דברים אדם העושה אותן נפרעין ממנו בעולם הזה ולעולם הבא. [אלו הן]. ע"א וגילוי עריות. ושפיכות דמים. ולשון הרע יותר מכולם: זכות יש לה קרן ויש לה פירות שנאמר אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו (ישעיה ג' י'). עבירה יש לה קרן ואין לה פירות שנאמר אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו (שם שם י"א). ויש אומרים יש להם לעבירות פירות שנאמר ויאכלו מפרי דרכם וממועצותיהם ישבעו (משלי א' ל"א): כל המזכה את הרבים

58

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ד

 והביא נשמתו של משה. מה עשה סמאל מלאך המות שלף את חרבו מתערה ועמד לפני משה מיד. עמד משה בחימה גדולה ונטל את מטה האלהים בידו שחקוק שם המפורש שבו בקע הים ועשה נסין גדולים וגער בו וכעס עליו עד שנס מלפניו ואח"כ רץ אחריו בשם המפורש ותפסו והכהו ונטל קרן חדרו ועיור את עיניו ושגרו מלפניו בבושה וכלימה גדולה. מיד עמד משה בתפלה לפני הב"ה ואמ' לפניו רבש"ע זכור לי אותו היום שנגלית עלי בסנה ואמרת לי לך ואשלחך אל פרעה. וזכור אותו היום שעליתי לפניך על הר סיני והייתי עומד לפניך מ' יום ומ' לילה לחם לא אכלתי

59

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ט

 חדש שנ' והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו וגו' והוסיף לו הב"ה ברכה כפלים שנ' וה' ברך את אחרית איוב מראשיתו ויהי לו י"ג אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות ויהי לו שבעה בנים ושלוש בנות ויקרא שם האחת ימימה. ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך: ולמד את בני ביתך ענוה כיצד בזמן שאדם ענותן בני ביתו ענותנין. הלך למדינת הים אמ' מודה אני לך ה' אלהי שאשתי ובני אין עושין מריבה עם אחרים לבו אינו מתפחד עליו. ודעתו מתישבת עליו עד שעה שהוא חוזר. ובזמן שאדם ענותן ובני ביתו קפדנין הלך למדינת הים.

60

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ה

 אומר אין נחלקין. אבל הכל שוין שאין חולקין עמיאל, עמינדב, צוריאל, צורישדי. הלכה יגאילו שמות שאין נחלקין ישראל, ראובן, געתם, פוטיפר, נבוכדנצאר, עמיאל, צוריאל, צורישדי. הלכה ידהכותב את השם על בשרו, לא ירחוץ ולא יסוך, ר' יוסי מתיר. ובלבד שלא ישפשף. על קרן הפרה, ועל כרעי המטה, גוררן וגונזן; על האבן, שומטה וגונזה. הלכה טוספר שנחתך על התפר שלו, אחת חוזר ויתפור, שנית חוזר ויתפור, שלישית אל יתפור. הלכה טזוהמחתך בספרים, בחדשים מותר, בישנים אסור; מקק הספרים, מקק התפילין, מקק מטפחות הספרים, הרי אילו יגנזו, אבל לא יניחם במקום הטינה, אלא במקום התורפה, והם מרקיבים מאיליהן.

1234567891011121314151617181920